Brand i rus­sisk atom- ubåd

Der er hel­dig­vis in­gen vå­ben om bord på ubå­den, med­del­er en tals­per­son fra skibsværft et

BT - - NYHEDER - Jakob Chor og Cat­hri­ne Bloch Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: AFP

VILD BRAND

Brand­folk har ar­bej­det på at sluk­ke den brand på en rus­sisk atom- ubåd, der brød ud i går, mens far­tø­jet var til re­pa­ra­tion på et skibsværft i den nor­d­rus­si­ske provins Ark­han­gelsk. Fle­re rus­si­ske me­di­er skri­ver iføl­ge Reu­ters, at der ik­ke er no­gen vå­ben om bord på den 152 me­ter lan­ge ubåd.

Nyhed­s­tje­ne­sten RIA ci­te­rer så­le­des en tals­per­son fra skibsværft et for at si­ge, at der ik­ke var la­stet no­gen vå­ben, og at ubå­dens re­ak­tor var luk­ket ned, da bran­den brød ud.

Ar­bej­det med at sluk­ke bran­den på ubå­den sker an­gi­ve­ligt med skum, men det er svært at kom­me til ubå­den på grund af tyk røg.

Den nor­ske avis VG ci­te­re­de nyheds­bu­reau­et RIA for at skri­ve, at et om­kring 20 kva­drat­me­ter stort om­rå­de på skibsværft et stod i fl am­mer.

Det rus­si­ske ka­ta­stro­fe­mi­ni­ste­ri­um har iføl­ge Reu­ters ik­ke vil­let ud­ta­le sig om bran­dens kon­se­kven­ser. In­ter­fax skri­ver, at de lo­ka­le myn­dig­he­der for­tæl­ler, at bag­grunds­strå­lin­gen i om­rå­det om­kring skibsværft et er nor­mal.

Ubå­den var un­der re­pa­ra­tion på værft et Zv­joz­dotsj­ka i Ark­han­gelsk, da den plud­se­lig brød i brand. Fle­re me­di­er mel­der om, at bran­den op­stod un­der en svejs­ning. Der er ik­ke mel­din­ger om til­ska­de­kom­ne.

Den atom­drev­ne ubåd blev iføl­ge Rus­sia To­day be­nyt­tet før­ste gang i 1992 af den rus­si­ske fl åde.

Den mod­by­de­li­ge mør­ke røg ses sti­ge op over hav­nen i Ark­han­gelsk og læg­ger en dæm­per på den fl ot­te rus­si­ske for­års­him­mel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.