Po­li­ti­et ad­va­rer mod dat­ing- svin­del

BT - - NYHEDER - Fo­to: Iris

FAL­SKE VEN­NER

Be­tje­ner man sig af dat­ings­i­der på in­ter­net­tet, skal det gø­res med år­vå­gen­hed.

Rigs­po­li­ti­et ad­va­rer på Fa­ce­book mod så­kaldt ’ ro­man­ce scam’, hvor fal­ske pro­fi ler på dat­ings­i­der for­sø­ger at lok­ke pen­ge ud af bru­ger­ne.

Iføl­ge po­li­ti­et vil svind­le­re oft e kon­tak­te bru­ger­ne på et ube­hjælp­somt dansk el­ler en­gelsk, hvil­ket skyl­des, at der er ta­le om au­to­ma­ti­ske over­sæt­tel­ser. Der­eft er vil den fal­ske bru­ger iføl­ge po­li­ti­et oft e for­sø­ge at få kom­mu­ni­ka­tio­nen over på mail, te­le­fon el­ler Sky­pe for at und­gå at bli­ve op­da­get.

Po­li­ti­et an­be­fa­ler der­for at ha­ve en ’ na­tur­lig skep­sis’ over for de pro­fi ler, man skri­ver med. BNB

Pas på med, hvem du fal­der i snak med på net­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.