’ Jeg luk­ker øj­ne­ne

Dr­ab­stil­talt er­ken­der drab på ro­ck­er, men si­ger, det var nød­vær­ge

BT - - NYHEDER - Mette Faur­holtSe­he­sted mela@ bt. dk

TIL­TALT

Der var helt stil­le i den sto­re næv­nin­ge­rets­sal i Ret­ten i Aal­borg, da rets­sa­gen om dra­bet på Martin Hel­bo Axel­sen i går blev ind­ledt.

På til­hø­rer­plad­ser­ne sad den dræb­tes fa­mi­lie, ven­ner og ro­ck­er­brød­re fra Hells An­gels, som Martin Hel­bo Axel­sen frem til sin død var med­lem af. Et par me­ter der­fra sad den 33- åri­ge RC, der er til­talt for dra­bet, i vid­nes­kran­ken.

In­den dom­mer­ne og de ot­te næv­nin­ge tog plads i rets­sa­len, var stem­nin­gen an­spændt, og der var in­gen, der sag­de no­get. Det ene­ste, der hør­tes, var to po­li­ti­hunde, der gø­e­de ude for­an rets­sa­lens mat­te­re­de vin­du­er.

Fra til­hø­rer­plad­ser­ne kun­ne de be­rør­te fa­mi­lie­med­lem­mer blandt an­det se en vi­deo­op­ta­gel­se, som po­li­ti­et la­ve­de kort ef­ter dra­bet.

» Jeg skal ad­va­re om, at bil­le­der­ne er vold­som­me, « sag­de an­kla­ger In­grid Munch Han­sen, før vi­deo­en blev af­spil­let.

På op­ta­gel­sen ses ger­nings­våb­net – et jagt­ge­vær – som lig­ger på køk­ke­nal­rum­mets ko­geø, mens po­p­mu­sik som en bizar lyd­kulis­se spil­ler fra tv’et i bag­grund. Ved spi­se­bor­det er der sto­re pla­ma­ger af blod på det ly­se trægulv, og mel­lem væg­gen og spi­se­bord­s­sto­le­ne lig­ger den af­dø­de Martin Hel­bo Axel­sen.

Et syn, der be­rør­te man­ge af de på­rø­ren­de, som var til ste­de i rets­sa­len.

Gem­te skar­plad­te vå­ben

Før dra­bet hav­de RC gemt fle­re vå­ben, som til­hør­te hans kæ­re­ste, der er jæ­ger, rundt om­kring i sit hjem. Blandt an­det hav­de han gemt en skar­pladt rif­fel i ba­de­kar­ret i hu­sets stu­e­e­ta­ge, samt et skar­pladt jagt­ge­vær og en skar­pladt rif­fel på sen­gen i sove­væ­rel­set, der lig­ger på hu­sets før­stesal.

Det hav­de han gjort for at kun­ne for­sva­re sig, da Martin Hel­bo Axel­sen hav­de kræ­vet et mø­de om et tid­li­ge­re øko­no­misk mel­lemvæ­ren­de, for­kla­re­de RC fra sin plads i vid­nes­kran­ken.

Til mø­det duk­ke­de Martin Hel­bo Axel­sen op sam­men med 38- åri­ge TR. Ro­ck­e­ren kræ­ve­de, at RC skul­le be­ta­le nog­le pen­ge til­ba­ge, som han hav­de svind­let fra TRs dan­kort til­ba­ge i 2007. Det næg­te­de han.

» Martin slog hæn­der­ne i bor­det og sag­de: ’ Så sker der det sam­me som sidst’, « for­kla­re­de RC i Ret­ten i Aal­borg med hen­vis­ning til et over­fald i 2011, hvor han i sit hjem blev gen­nem­ban­ket af to per­so­ner med til­knyt­ning til Hells An­gels.

’ Nu slår de mig ihjel’

RC for­kla­re­de, at han un­der på­skud af at hen­te no­get at drik­ke til Martin Hel­bo Axel­sen og TR gik op på hu­sets før­stesal, hvor han hen­te­de et jagt­ge­vær, der al­le­re­de var ladt.

» Der er et el­ler an­det i mig, der si­ger, at ’ nu slår de mig ihjel’ « , for­kla­re­de RC om bag­grun­den for, at han hen­te­de våb­net.

Ne­de i køk­ke­nal­rum­met, hvor de to mænd sad ved spi­se­bor­det, ret­te­de han våb­net mod dem.

» Jeg luk­ker øj­ne­ne og sky­der. Bang. Bang, « for­kla­re­de RC og fort­sat­te:

» Jeg lø­ber hen til so­fa­en, hvor jeg ta­ger to nye pa­tro­ner i. Jeg lø­ber til­ba­ge, ta­ger nøg­len til ho­ved­dø­ren og står der og ven­ter på, at der skal kom­me nog­le fle­re. Men det gør der ik­ke. Der var ik­ke en lyd. Det var, som om ti­den stod stil­le. «

Martin Hel­bo blev ramt i ryg­gen og den ene arm af to skud fra et jagt­ge­vær, der var la­det med hagl­pa­tro­ner af ty­pen ’ bucks­hot’. Fle­re hagl ram­te Martin Hel­bo i hjer­te, lun­ger og ny­re, og det ko­ste­de ham li­vet.

Den 38- åri­ge blev ramt af skud i an­sig­tet og har si­den væ­ret gen­nem fle­re ope­ra­tio­ner, der skal genop­ret­te hans an­sigt ef­ter de vold­som­me sk­ud­læ­sio­ner.

Når rets­sa­gen i dag fort­sæt­ter, skal TR af­gi­ve sin for­kla­ring om, hvad der ske­te den skæb­nesvan­gre ef­ter­mid­dag i Ho­bro.

RC er­ken­der at ha­ve skudt og dræbt Martin Hel­bo Axel­sen, men han har for­kla­ret, at han hand­le­de i nød­vær­ge.

ONS­DAG 8. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.