For­æl­dre sø­ger smit­te til børn

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk

SMITTEGRUPPE

Hvis man har fra­valgt vac­ci­ne til si­ne børn, kan man som for­æl­dre li­ge­frem øn­ske sig, at de bli­ver smit­tet med en ræk­ke bør­ne­syg­dom­me – og der­ved ud­vik­ler im­mu­ni­tet.

Det har iføl­ge vo­res­børn. dk få­et en ræk­ke for­æl­dre til at op­ret­te en luk­ket ’ smittegruppe’ på Fa­ce­book, så de­res børn kan bli­ve smit­tet med far­li­ge bør­ne­syg­dom­me som mæs­lin­ger og få­re­sy­ge. mæs­lin­ger og skold­kop­per til’ og ’ Og­så in­ter­es­se­ret i mæs­lin­ger’.

Så­dan ly­der nog­le af op­sla­ge­ne i den luk­ke­de grup­pe. Et med­lem fra Fa­ce­book- grup­pen for­tæl­ler til vo­res­børn. dk, at hun ef­ter­ly­ser mæs­lin­ger til sin fem- åri­ge dat­ter, for­di hun har fra­valgt de sæd­van­li­ge stik hos læ­gen.

» Jeg har en sund og stærk pi­ge, så jeg har ik­ke syn­tes, det var nød­ven­digt med vac­ci­nen. Men sam­ti­dig vil jeg jo ger­ne ha­ve, at hun kom­mer gen­nem bør­ne­syg­dom­me­ne, mens hun er lil­le, så det bli­ver så ukom­pli­ce­ret som mu­ligt, « si­ger mo­de­ren, der øn­sker at væ­re ano­nym.

En vir­ke­lig dår­lig idé

For­æl­dre­ne fryg­ter blandt an­det bi­virk­nin­ger fra vac­ci­ner­ne, men iføl­ge Al­lan Ran­d­rup Thomsen, pro­fes­sor i viru­s­in­fek­tio­ner ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, er det en vir­ke­lig dår­lig idé at drop­pe vac­ci­na­tio­ner­ne til si­ne børn. Og­så selv om der kan væ­re bi­virk­nin­ger ved dem.

» Det er et me­get ri­si­ka­belt sce­na­rie, de har gang i. Man­ge børn bli­ver al­vor­ligt sy­ge af mæs­lin­ger. Det er en syg­dom med man­ge føl­ge­virk­nin­ger, som kan fø­re bå­de livsva­rig in­va­li­di­tet og død med sig. Det er ab­so­lut ik­ke no­get, jeg kan an­be­fa­le, « si­ger han til vo­res­børn. dk.

» Al­le ind­greb har en vis form for ri­si­ko, men må­lt op imod de ri­si­ci, der er for­bun­det med sel­ve syg­dom­men, er bi­virk­nin­ger­ne for­svin­den­de små. Det ene­ste ra­tio­nel­le er at få sit barn vac­ci­ne­ret, « un­der­stre­ger han over for vo­res­børn. dk.

Le­der si­de 4.

Pro­fes­sor ad­va­rer mod føl­ge­virk­nin­ger­ne af at op­sø­ge bør­ne­syg­dom­me. Fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.