LØF­TER – s

BT - - NYHEDER -

løf­te­brud­s­an­greb på re­ge­rin­gen.

» Jeg fik bil­le­det af ar­tik­len til­sendt, og jeg syn­tes, det fortjen­te at bli­ve delt, for det vi­ser jo præ­cis, hvad pro­ble­met var og er: nem­lig at de løj for at kom­me til mag­ten, og de ly­ver sta­dig­væk, « sag­de Sø­ren Pind, da vi spurg­te ham om Fa­ce­book­op­sla­get man­dag af­ten.

Men er der egent­lig no­get om snak­ken? Hvor man­ge af de 20 løf­ter, som blev op­li­stet i BT, er egent­lig ble­vet til no­get?

Ni brud­te løf­ter

Det har BT sat sig for at un­der­sø­ge - og de kol­de tal vi­ser, at ot­te af de 20 løf­ter er ble­vet gen­nem­ført, mens

ONS­DAG 8. APRIL 2015 yder­li­ge­re tre er me­re el­ler min­dre på tjek- li­sten. Det ef­ter­la­der ni løf­ter, som væl­ger­ne til gen­gæld har måt­tet se langt ef­ter.

I den ka­te­go­ri hø­rer blandt an­det for­sla­get om et loft over an­tal­let af ele­ver i fol­ke­sko­le­klas­ser­ne på 24, be­ta­lings­rin­gen om Kø­ben­havn, mak­si­malt 30 mi­nut­ters ven­te­tid

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.