Ud­dan­nel­se

BT - - NYHEDER - Højst 24 ele­ver i fol­ke­sko­lens klas­ser ført. Det er ble­vet gen­nem-

Løf­te:

Vir­ke­lig­hed:

Er ik­ke ble­vet ind­ført. Tvær­ti­mod er an­de­len af ele­ver, der går i en klas­se med over 24 ele­ver, ste­get fra 23 pct. i 2011 til 26,5 pct. i 2014.

To læ­re­re i ma­te­ma­tik og dansk i 1. til 3. klas­se

Løf­te: Vir­ke­lig­hed: Løf­te: Vir­ke­lig­hed:

Er ik­ke ble­vet til no­get. Com­pu­te­re og lek­tiecafé til al­le

Lek­tieca­fe­en blev ind­ført som en del af sko­lere­for­men, først som en fri­vil­lig ord­ning, som si­den bli­ver ob­liga­to­risk. Hvad an­går com­pu­te­re, så skal de en­kel­te sko­ler stil­le dem gra­tis til rå­dig­hed, hvis ele­ver­ne ik­ke øn­sker at bru­ge egen com­pu­ter - det blev dog slå­et fast af Om­buds­man­den al­le­re­de før val­get.

Na­tio­na­le test skal ik­ke of­fent­lig­gø­res

Løf­te:

Vir­ke­lig­hed: Løf­te: Vir­ke­lig­hed:

Løft til fol­ke­sko­len på to mia. kr.

I 2011 blev der bud­get­te­ret med 40,3 mia. kr. på fol­ke­sko­len, i 2015 er der bud­get­te­ret med 40,6 mia. kr. Men sam­ti­dig er an­tal­let af ele­ver fal­det, og der­for bli­ver der nu brugt fle­re pen­ge pr. elev - 68.800 kr. i 2011 mod 70,700 kr. i 2015.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.