Sund­hed

BT - - NYHEDER -

Løf­te: Vir­ke­lig­hed:

3,1 mia. kr. me­re til sund­hed

Re­gio­ner­ne brug­te 98,4 mia. kr. på sund­heds­sek­to­ren i 2011 og 102,7 mia. kr. i 2014 - alt­så 4,3 mia. me­re. Des­u­den er der ble­vet af­sat yder­li­ge­re mil­li­ar­der i fi­nans­lo­vs­af­ta­len fra novem­ber sid­ste år.

Kun 30 mi­nut­ters ven­te­tid på ska­destu­en

Løf­te:

Vir­ke­lig­hed:

Ven­te­ti­den i lan­dets aku­t­mod­ta­gel­ser er ge­ne­relt fal­den­de, men i den se­ne­ste ana­ly­se fra 2013 lå den gen­nem­snit­li­ge ven­te­tid sta­dig på over 30 mi­nut­ter i tre af lan­dets fem re­gio­ner. Gra­tis fer­ti­li­tets­be­hand­ling

Al­le­re­de i de­cem­ber 2011 be­slut­te­de et fler­tal i Fol­ke­tin­get at gø­re det gra­tis at få fer­ti­li­tets­be­hand­ling for ufri­vil­ligt barn­lø­se.

In­gen pa­tien­ter på gan­ge­ne på lan­dets sy­ge­hu­se

Der lig­ger sta­dig pa­tien­ter på gan­ge­ne, men i den se­ne­ste fi­nans­lo­vs­af­ta­le fra novem­ber er der ble­vet af­sat mil­li­o­ner til at ret­te op på pro­ble­met i 2015. Sund­hed­s­tjek til al­le over 45 år

Er ik­ke ble­vet til no­get.

Løf­te: Vir­ke­lig­hed:

Løf­te:

Vir­ke­lig­hed: Løf­te: Vir­ke­lig­hed:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.