Se, hvor væl­ger­ne blev snydt

BT - - NYHEDER -

på ska­destu­er­ne og ik­ke mindst de be­røm­te 12 mi­nut­ters læn­ge­re ar­bejds­tid.

Mis­sio­nen lyk­ke­des

Sta­ti­stik­ken prel­ler dog af på So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes po­li­ti­ske ord­fø­rer, Ma­ja Pan­du­ro, der pe­ger på, at ho­ved­mis­sio­nen er lyk­ke­des.

» Det vig­tig­ste for os har væ­ret at få styr på øko­no­mi­en ef­ter Løk­kes tid som stats­mi­ni­ster, ska­be nye ar­bejds­plad­ser og sik­re vel­fær­den – og det er vi fak­tisk lyk­ke­des med. 40.000 men­ne­sker er kom­met i ar­bej­de, og vi har igen råd til vel­fær­den. «

» Hvis man ser på en ting som be­ta­lings­rin­gen, der ik­ke blev gen­nem­ført, så hang det jo sam­men med, at vi lyt­te­de til den me­get sto­re mod­stand, der var mod rin­gen – det skal man og­så kun­ne som po­li­ti­ker, og det tror jeg da egent­lig, man­ge var gla­de for, « si­ger Ma­ja Pan­du­ro.

Og med en valg­kamp, der re­elt er i gang, bli­ver der og­så sendt en stik- pil­le til­ba­ge til Sø­ren Pind og re­sten af Ven­stre.

Skræm­me­kampag­ne

» Det med løf­te­brud er en skræm­me­kampag­ne, som Ven­stre har ført li­ge si­den val­get, hvor vi er ble­vet be­skyldt for at væ­re skyld i al­le tæn­ke­li­ge ting. Det si­ger mest af alt no­get om Ven­stre og de­res valg­kamp­stak­tik. «

» I po­li­tik går man til valg på det, man ger­ne vil, men in­gen par­ti­er i Dan­mark får ab­so­lut fler­tal, og al­le er der­for nødt til at ind­gå kom­pro­mi­ser, og in­gen kan få alt gen­nem­ført, « ly­der det fra Ma­ja Pan­du­ro.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.