An­dre løf­ter

BT - - NYHEDER - I skat Pen­sion­s­til­læg­get for­hø­jes med 5.000 kr.

Løf­te: Vir­ke­lig­hed:

Al­le skal ar­bej­de 12 min. me­re

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og SFs al­ter­na­tiv til til­ba­ge­træk­nings­re­for­men. Den blev dog al­li­ge­vel gen­nem­ført, og der­for blev løf­tet om de 12 mi­nut­ter ir­re­le­vant. I øv­rigt er den gen­nem­snit­li­ge år­li­ge ar­bejds­tid pr. be­skæf­ti­get dan­sker fal­det fra 1.395 ti­mer år­ligt til 1.379 ti­mer.

Bo­li­ge­je­re skal ik­ke be­ta­le me­re

Løf­te:

Vir­ke­lig­hed:

Man lo­ve­de at be­va­re skat­te­stop­pet på ejen­doms­vær­diskat­ten - og det hol­der ved.

In­gen bør­ne­fa­mi­li­er sæt­tes på ga­den af fogeden

Det sker sta­dig. Re­ge­rin­gen har dog ta­get en ræk­ke ini­ti­a­ti­ver for at ned­brin­ge an­tal­let af ud­sæt­tel­ser.

Løf­te:

Vir­ke­lig­hed:

Løf­te:

Vir­ke­lig­hed:

Er ik­ke ble­vet gen­nem­ført, men æl­dre­check­en blev i 2013 for­hø­jet med 4.500 kr., mens pen­sion­s­til­læg­get og­så sti­ger med 750 kr. i 2015- 2016. Loft på bør­ne­check­en fjer­nes

Lof­tet blev fjer­net med fi­nans­lo­vs­af­ta­len for 2012.

Løf­te: Vir­ke­lig­hed:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.