Trans­port

BT - - NYHEDER -

Løf­te:

1 mia. kr. om året til tog og bus­ser

Vir­ke­lig­hed:

Med Tog­fon­den, In­fra­struk­tur­fon­den og di­ver­se tra­fik­for­lig er der ble­vet af­sat mil­li­ar­der - og­så fle­re end de fi­re lo­ve­de af slagsen - til især tog. Be­ta­lings­ring om Kø­ben­havn

Blev ik­ke til no­get, selv­om So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og SF el­lers kun­ne ha­ve skabt fler­tal i Fol­ke­tin­get for for­sla­get. Klip­pe­kort 25 pct. bil­li­ge­re

Klip­pe­kor­te­ne er ik­ke ble­vet bil­li­ge­re og er i øv­rigt på vej til at bli­ve af­skaf­fet på grund af Rej­se­kor­tet. Må­neds­kort 40 pct. bil­li­ge­re

I samt­li­ge tra­fi­k­om­rå­der er pri­sen på et pe­ri­o­de­kort med al­le zo­ner ste­get i pris fra 2011 til 2015. Stig­nin­ger­ne lig­ger mel­lem 3,1 pct. og 13,1 pct.

Fle­re par­ke­rings­plad­ser ved sta­tio­ner­ne

Løf­te: Vir­ke­lig­hed: Løf­te: Vir­ke­lig­hed: Løf­te: Vir­ke­lig­hed:

Løf­te:

Vir­ke­lig­hed:

Gen­nem­ført. Har som så­dan ik­ke væ­ret et fo­ku­s­om­rå­de for re­ge­rin­gen, men DSB har lø­ben­de byg­get fle­re par­ke­rings­plad­ser ved dets tog- sta­tio­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.