FLE­RE ÆL­DRE END

Et kraf­tigt sti­gen­de an­tal æl­dre men­ne­sker hav­ner i RKIs skyld­ner

BT - - PRIVATØKONOMI - Lars Lin­de­vall Han­sen larh@ bt. dk 4.454 5.442 6.520 11.261 13.608

PRI­VA­TØ­KO­NO­MI

» En dybt sør­ge­lig ud­vik­ling. «

Så­dan ly­der det fra Frank Pap­sø, der er di­rek­tør for ana­ly­se i Ex­pe­ri­an, som ad­mi­ni­stre­rer RKI.

An­tal­let af dan­ske­re over 60 år, der er endt i skyld­ner­re­gi­stret, er ste­get vold­somt fra 4.454 i 2010 til 13.608 i 2014. Det sva­rer til en stig­ning på over 200 pro­cent.

Det vi­ser nye tal, som Ex­pe­ri­an har fun­det for BT.

Der er og­så mar­kant fle­re æl­dre, der har pro­ble­mer med at be­ta­le de­res re­al­kre­dit­lån end tid­li­ge­re.

Sid­ste år end­te 411 se­ni­o­rer i RKI, for­di de ik­ke var i stand til at be­ta­le de­res bo­lig­lån. I 2010 var der kun 21.

» Det er en me­get vold­som vækst, der har væ­ret, og jeg ser på det med tri­ste øj­ne. De her men­ne­sker har jo le­ve­ret det, de skul­le, til det dan­ske sam­fund, og de blev tu­det ører­ne ful­de af, at in­ve­ste­ring i mur­sten var det bed­ste, man kun­ne gø­re, « si­ger Frank Pap­sø.

Han pe­ger først og frem­mest på, at rig­tig man­ge æl­dre men­ne­sker op­tog af­drags­frie lån til langt op over beg­ge ører in­den fi­nanskri­sen.

Nu står de i en si­tu­a­tion, hvor man­ge bo­li­ger i lan­d­om­rå­der­ne er ek­stremt svæ­re at sæl­ge, og de har ik­ke råd til at af­dra­ge på gæl­den som pen­sio­ni­ster.

Sju­sket hånd­værk

Frank Pap­sø me­ner, at re­al­kre­dit- sel­ska­ber­ne og ban­ker­ne bur­de ha­ve smæk­ket pen­ge­kas­sen i over for æl­dre, der var ved at nær­me sig pen­sions­al­de­ren.

» De har væ­ret alt for ivri­ge med at lå­ne pen­ge ud i ren og skær spe­ku­la­tion. Det kre­dit­hånd­værk, der blev la­vet fra 2004 til 2007, var sju­sket, og de har la­vet nog­le dår­li­ge ri­si­ko­vur­de­rin­ger. På det tids­punkt, hvor man la­ve­de de lån, vid­ste man jo ud­mær­ket godt, at de vil­le gå på pen­sion in­den for de næ­ste 10 år, og at ind­kom­sten vil­le fal­de, « ly­der det fra Frank Pap­sø.

Kar­sten Belt­oft, der er di­rek­tør i Re­al­kre­dit­for­e­nin­gen, er af­vi­sen­de over for kri­tik­ken. Han me­ner ik­ke, at det var mu­ligt at for­ud­si­ge bo­lig­mar­ke­dets ud­vik­ling.

» Man skal pas­se på med at pe­ge fin­gre ad no­gen her. Den­gang stod vi i en si­tu­a­tion, hvor der var stor op­ti­mis­me, og ejen­doms­pri­ser­ne bul­dre­de der­u­dad. Når se­ni­o­rer op­tog lån, gjor­de vi rå­d­giv­nings­mæs­sigt me­get ud af at si­ge, at når du skal til at be­ta­le af­drag, har du re­elt ik­ke råd til at sid­de der. Men så sag­de de, at ’ det er og­så fint nok, for om 10 år sæl­ger jeg mit hus’. Og al­le hav­de en for­vent­ning om, at det gør man da ba­re, « si­ger Kar­sten Belt­oft fra Re­al­kre­dit­for­e­nin­gen og til­fø­jer: 2010: 2011: 2012: 2013: 2014:

ONS­DAG 8. APRIL 2015

An­tal­let af dan­ske­re over 60 år, som er re­gi­stre­ret i RKI:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.