’’

BT - - PRIVATØKONOMI - Frank Pap­sø, di­rek­tør i Ex­pe­ri­an

De har væ­ret alt for ivri­ge med at lå­ne pen­ge ud i ren og skær spe­ku­la­tion

» Det er sto­re krav at stil­le, at man skul­le ha­ve for­ud­set fi­nanskri­sen og dens føl­ge­virk­nin­ger samt ur­ba­ni­se­rin­gen, der var på vej. «

Et helt an­der­le­des liv

Den for­kla­ring gi­ver Frank Pap­sø dog ik­ke me­get for:

» Man skal ik­ke kom­me og si­ge, at in­gen kun­ne for­ud­si­ge, at huspri­ser­ne vil­le dyk­ke. Vi vid­ste jo godt, at det var gea­ret ek­stremt hårdt, og vi snak­ke­de og­så om fr­af­lyt­ning al­le­re­de i 2000. Kon­se­kven­ser­ne for de æl­dre men­ne­sker, der hav­ner i en gælds­fæl­de, som de ik­ke kan kom­me ud af, er vold­som­me, « si­ger han.

» Ud­sig­ten er en tvangs­auk­tion med en RKI- an­mærk­ning, som i snit lig­ger på om­kring 100.000 kro­ner. De­res liv kom­mer til at se helt an­der­le­des ud, end de hav­de fo­re­stil­let sig, « si­ger Frank Pap­sø fra Ex­pe­ri­an.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.