ER I GÆLDS­FÆL­DE

Re­gi­ster, for­di de ik­ke kan be­ta­le de­res lån

BT - - PRIVATØKONOMI - 5 trin til at op­nå en hur­ti­ge­re han­del

ONS­DAG 8. APRIL 2015 5: SKAB DIG ET OVER­BLIK Det er me­get vig­tigt, at du dan­ner dig et over­blik over, hvor me­get du skyl­der – og til hvem. Først der­eft er kan du be­gyn­de at ta­ge skridt i ret­ning af en løs­ning. Det gi­ver en ro, at du er i stand til at over­skue din øko­no­mi­ske si­tu­a­tion. 6: LÆG ET BUD­GET – OG FØLG DET Sørg for at få lagt et bud­get for din øko­no­mi, så du har fuldt over­blik over ud­gift er og ind­tæg­ter. Det kan godt væ­re, at der er be­hov for, at du sæt­ter dit for­brug ned – må­ske er der ik­ke råd til rød­vin hver aft en el­ler to char­ter­rej­ser om året. Du kan be­gyn­de med at læg­ge bud­get for de fa­ste ud­gift er som hus­le­je, el, vand, a- kas­se, me­di­e­li­cens, for­sik­rin­ger mv. Der­eft er kan du se, hvor me­get du har til­ba­ge til lø­ben­de ud­gift er som ek­sem­pel­vis mad, tøj, sko, for­nø­jel­ser, fe­ri­er, ufor­ud­se­te ud­gift er og lig­nen­de. 7: KAN DU BE­TA­LE ME­RE I AF­DRAG? Hvis du er på ar­bejds­mar­ke­det og har en fast ind­komst, så kan du over­ve­je, om du skal aft ale med re­al­kre­dit­sel­ska­bet el­ler ban­ken at sæt­te dit af­drag op el­ler for­kor­te lø­be­ti­den på lå­net. Så du er bed­re stil­let, når du går på pen­sion, og du er me­re fl ek­si­bel i for­hold til pri­sen, hvis du en­gang skal sæl­ge bo­li­gen. 8: UN­DER­SØG OM DU HAR RET TIL STØT­TE Hvis du har en lav ind­komst, så kan du un­der­sø­ge, hvor­vidt du har ret til at få ud­be­talt støt­te fra kom­mu­nen. Det kan ek­sem­pel­vis væ­re bo­lig­støt­te, fri­plads i dag­in­sti­tu­tion el­ler bør­ne­tilskud.

1: Sæt en re­a­li­stisk salgs­pris

2: Mar­keds­før din bo­lig

3: Brug net­tet som ud­stil­lings­vin­due

4: Røg og kæ­le­dyr kan af­skræk­ke

5: Ryd op! 9: FÅ NED­SAT EL­LER SLET­TET DIN GÆLD Hvis du op­fyl­der nog­le sær­li­ge be­tin­gel­ser, kan du væ­re be­ret­ti­get til en så­kaldt gælds­sa­ne­ring, hvor din gæld sæt­tes ned el­ler slet­tes. Det er dog svært at le­ve op til an­søg­nings­kra­ve­ne, og kun om­kring en tred­je­del af dem, der sø­ger, får be­vil­get gælds­sa­ne­ring. Det for­ud­sæt­ter blandt an­det, at du ik­ke har no­gen prak­tisk mu­lig­hed for at be­ta­le din gæld. Du kan sø­ge gra­tis, og an­søg­nings­ske­ma­et kan hen­tes på Bor­ger. dk el­ler i den nær­me­ste by­ret.

10 SØG HJÆLP Det

kan for man­ge væ­re en uover­sku­e­lig op­ga­ve at få sty r på øko­no­mi­en. Der­for er det en god idé at sø­ge hjælp hos en gælds­rå­d­gi­ver – i fl ere by­er er der mu­lig­hed for gra­tis vej­led­ning. Du har des­u­den ret til en sags­be­hand­ler hos kom­mu­nen, der kan hjæl­pe dig på vej.

An­tal­let af æl­dre dan­ske­re, der hav­ner i gælds­re­gi­ste­ret RKI, er sti­gen­de.

Fo­to: Iris En pas­sen­de salgs­pris er af­gø­ren­de for et godt og hur­tigt salg. Un­der­søg og sam­men­lign pri­ser på lig­nen­de bo­li­ger in­den for lo­ka­l­om­rå­det – det kan du ek­sem­pel­vis gø­re på Bo­ligsi­den. dk. Du kan og­så få en ejen­doms­mæg­ler til at gi­ve en vur­de­ring. Har du som sæl­ger god tid, kan du for­sø­ge med en hø­je­re pris, men det er ik­ke al­tid frem­men­de for sal­get. Skal bo­li­gen sæl­ges hur­tigt, kan det be­ta­le sig at sæt­te en skarp pris fra start. Det kan øge di­ne chan­cer for et hur­tigt salg, at du får en pro­fes­sio­nel fo­to­graf til at ta­ge nog­le kva­li­tets­bil­le­der. Over­vej og­så, om din bo­lig har et ud­tryk, der pas­ser til den bre­de kø­ber­grup­pes smag. Må­ske skal du skrue lidt ned for de stær­ke pang­far­ver på væg­ge­ne el­ler ryd­de ud i gam­le møb­ler og an­det in­ven­tar. Man­ge sæl­ge­re bru­ger in­ter­net­tet som et ud­stil­lings­vin­due. Det kan for ek­sem­pel væ­re på Fa­ce­book el­ler egen hjem­mesi­de. Der er og­så kom­met en ræk­ke selvsalgs­hjem­mesi­der, hvis du går uden om ejen­doms­mæg­le­ren. Hvis der har væ­ret rø­get i bo­li­gen, kan det væ­re et al­vor­ligt pro­blem for sal­get. Sørg for at få gjort rent, luft et ud og ma­let. Snak med din lo­ka­le far­ve­hand­ler el­ler ma­ler om, hvor­dan I bedst be­kæm­per ni­ko­ti­nen, der sid­der i væg­ge­ne. Og ryg så uden­for, ind­til bo­li­gen er solgt. Hvis du har kæ­le­dyr, så sørg for at få ryd­det op eft er din hund og kat, når bo­li­gen bli­ver vist frem. Selv den bed­ste bo­lig kan vir­ke uind­by­den­de, hvis der ro­der. Du kan ik­ke for­ven­te, at kø­ber­ne kan se igen­nem stak­ke af va­ske­tøj og bun­ker af pa­pir i hjør­ne­r­ne. 15 pro­cent af bru­ger­ne på Bo­ligsi­den. dk har mi­stet in­ter­es­sen for en bo­lig, for­di der var ro­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.