Char­lot­te Bircow vil stil­le op for Li­be­ral Al­li­an­ce

BT - - NYHEDER - Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk Jakob Lundste­en

KAN­DI­DAT

jlu@ bt. dk

Knap hav­de stø­vet lagt sig ef­ter pro­vo­dig­te­ren Ya­hya Has­sans ma­ra­ton­pres­se­mø­de i går, som skul­le ki­ck­star­te hans po­li­ti­ske kar­ri­e­re, før et an­det kendt an­sigt meld­te sig på ba­nen med fo­kus ret­tet mod en po­li­tisk kar­ri­e­re på Chri­sti­ans­borg.

Char­lot­te Bircow stil­ler op for Li­be­ral Al­li­an­ce. Det be­kræf­ter par­tiets for­mand i Kø­ben­havns Omegns Stor­kreds, Martin Pe­ter Nils­son, i en pres­se­med­del­el­se ef­ter et op­stil­lings­mø­de i går af­tes, hvor Bircow blev vagt som kan­di­dat. Ud­over Char­lot­te Bircow valg­te Li­be­ral Al­li­an­ce i Kø­ben­havns Omegns Stor­kreds iføl­ge eb. dk og­så at op­stil­le kan­di­da­ten Sa­har Asla­ni.

Char­lot­te Bircow blev op­rin­de­ligt kendt som ’ Fit­nes­sdron­nin­gen’, da hun var en af pio­ne­rer­ne in­den for den­ne ty­pe mo­tion med si­ne ’ bal­ler­af- stål’- træ­nings­vi­deo­er. Men for fi­re år si­den blev hun slå­et ud af kurs, da hun fik kon­sta­te­ret bryst­kræft og måt­te igen­nem ke­mo­te­ra­pi og strå­le­be­hand­ling. Som hun i 2012 sag­de til BT:

» Ja, man kan dø af kræft. men højst sand­syn­ligt dør jeg af no­get helt an­det - og må­ske først, når jeg er hund­re­de år gam­mel. Og uan­set hvor­når jeg dør, så vil jeg til hver en tid væl­ge at ha­ve det fan­ta­stisk, mens jeg le­ver. Det kan ik­ke be­ta­le sig at ren­de rundt og væ­re ban­ge for at dø, for så le­ver man ik­ke fuldt ud. «

Char­lot­te Bircow kom sig, og me­get im­po­ne­ren­de gen­nem­før­te hun sid­ste år Co­pen­ha­gen Iron­man i ti­den 15 ti­mer, 16 mi­nut­ter og 41 se­kun­der.

Hun er i dag fored­rags­hol­der og selv­stæn­dig.

Fit­ness- iko­net Char­lot­te Bircow vil væ­re fol­ke­tings­kan­di­dat for Li­be­ral Al­li­an­ce. Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.