Lyk­ke­lig Re­mee skal væ­re far igen

BT - - NYHEDER - Maria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

GRAVID

Det var ik­ke plan­lagt, men lyk­ken kun­ne ik­ke væ­re stør­re. En lil­le bu­le på ’ X Fa­ctor’- dom­me­ren Re­me­es kæ­re­stes ma­ve vid­ner om, at de to skal væ­re for­æl­dre til som­mer.

Det for­tæl­ler par­ret i et in­ter­view med ma­ga­si­net Cover.

Ef­ter den 40- åri­ge hit­ma­ger og hans 22- åri­ge mo­delkæ­re­ste Mat­hil­de Gøh­ler kom hjem fra en rej­se til Ke­nya, hav­de Re­mee lidt på for­nem­mel­sen, at hun må­ske kun­ne væ­re ble­vet gravid.

Sam­ti­dig hav­de Mat­hil­de Gøh­lers det skidt med kval­me, og hun føl­te sig me­get træt he­le ti­den.

Da par­ret fik gravi­di­te­ten en­de­ligt be­kræf­tet, kun­ne de ik­ke væ­re lyk­ke­li­ge­re.

» Da vi fik det be­kræf­tet, var det som et lil­le mira­kel, og vi er me­get spænd­te, « si­ger Re­mee til Cover.

Der er der­for dob­belt­g­læ­de for ti­den for Re­mee, der for ny­lig vandt det­te års ud­ga­ve af sang­kon­kur­ren­cen ’ X Fac- tor’, da hans del­ta­ger, den 15- åri­ge Emi­lie Est­her, løb med sej­ren.

’ Den stør­ste ga­ve’

Re­mee og Mat­hil­de Gøh­lers har dan­net par si­den ef­ter­å­ret, og kær­lig­he­den er hur­tigt blom­stret mel­lem dem. Den lil­le ny bli­ver det før­ste barn, par­ret får sam­men, mens det er Re­me­es an­det barn. Fra et tid­li­ge­re for­hold har han dat­te­ren Em­ma, der i dag er 15 år.

Par­ret ved end­nu ik­ke, om det det bli­ver en dreng el­ler en pi­ge, men de for­tæl­ler, at det bli­ver et sen­som­mer­barn.

» Re­mee har jo prø­vet det før, så han ved, hvad han går ind til. For mig er al­le fø­lel­ser­ne jo nye. Vi glæ­der os beg­ge helt vildt og fø­ler, at vi er ble­vet vel­sig­net med den stør­ste ga­ve i ver­den, « si­ger Mat­hil­de Gøh­lers til Cover.

Den 178 cen­ti­me­ter hø­je mo­del reg­nes for et af Dan­marks stør­ste in­ter­na­tio­na­le mo­del­håb. Fle­re end 500.000 føl­ger Mat­hil­de Gøh­lers på bil­led­del­ing­s­tje­ne­sten In­s­ta­gram, og hun har blandt an­det væ­ret in­klu­de­ret i bo­gen ’ 100 Gre­at Da­nes’, hvor 100 af Dan­marks smuk­ke­ste kvin­der blev vist frem.

Re­mee skal ha­ve et barn med kæ­re­sten Mat­hil­de Gøh­ler. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.