Kul­tur Hej til den mør­ke

Ni­co­laj og Sø­ren Ra­steds Hej Ma­te­ma­tik ud­sen­der ny ep, hvor al­voren træn­ger sig på

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

MU­SIK

’ Sel­viro­nisk?... Næh, egent­lig ik­ke’. Nu hav­de man egent­lig væn­net sig til den iro­ni­ske is­ce­ne­sæt­tel­se af Ni­co­laj og Sø­ren Ra­steds fæl­les pro­jekt, Hej Ma­te­ma­tik. Og så ud­sen­der de en ep med tit­len ’ Selv­fed’ - og num­me­ret ’ Jo­tak’, hvor de skam­ro­ser sig selv: ’ Vi er de li­geg­la­de, lal­leg­la­de guld­pla­de­d­ren­ge’, syn­ger de bl. a.

» Jeg for­står godt spørgs­må­let, ’ om det er sel­viro­nisk’, « si­ger Sø­ren Ra­sted, som jo og­så gør sig i iro­nipop i Aqua.

» Til for­skel fra de to før­ste Hej Ma­te­ma­tik- al­bum ( fra hhv. 2008 og 2010, red.) skæ­rer vi me­re ind til be­net den­ne gang. In­gen vil­le un­dre sig, hvis det var Nik og Jay, der rap­pe­de om, hvor fe­de de er. Det sjove op­står, for­di det er over­ra­sken­de, at vi si­ger det, « si­ger Ra­sted og til­fø­jer:

Kre­a­tivt dyk

» Vi hav­de et kre­a­tivt dyk ef­ter vo­res an­det al­bum, hvor vi ik­ke rig­tigt kun­ne fi nde den ret­te lyd. Men så en dag sid­ste som­mer tog vi os selv i at dan­se rundt i stu­di­et til ’ Jo­tak’, « si­ger Sø­ren Ra­sted.

Hans nevø og kom­pag­non i Hej Ma­te­ma­tik Ni­co­laj Ra­sted til­fø­jer:

» Det er dér, ens overjeg plud­se­lig ser for­bløff et på én og spør­ger: ’ Hvad la­ver du’. Det er dér, man kan til­la­de sig at væ­re selv­fed. Vi le­ger med, at or­det nor­malt har en ne­ga­tiv klang. Det er næp­pe skabt af ham, der føl­te selv­fed­me, men af den, der be­trag­te­de ham. «

Iføl­ge Sø­ren Ra­sted lig­ger den nye, mør­ke­re lyd dels som en na­tur­lig ud­vik­ling, eft er­hån­den som Hej Ma­te­ma­tik er be­gyndt at tro på sig selv som no­get hold­bart. Dels i tråd med en ten­dens i ti­den.

Det nye i hip­hop er el­lers, at rap­per­ne nær­me­re rap­per om de­res fejl end om de­res selv­fed­me?

» Vo­res hel­te i dag er an­ti­hel­te, der knal­der, ry­ger og drik­ker for me­get. Se ba­re ’ Bre­aking Bad’ og Don Dra- per fra ’ Mad Men’, Vi er ble­vet me­re re­a­li­sti­ske - me­re po­li­tisk ukor­rek­te. Der er en mas­se­be­væ­gel­se af po­li­tisk korrekthed i me­di­er­ne. Det må du ik­ke, det er ik­ke sundt, det må du ik­ke si­ge, for så ge­ne­rer du no­gen. Jeg tror, der er kom­met en mod­be­væ­gel­se. Det kan fø­les som om, man bli­ver over­vå­get af et po­li­tisk kor­rekt po­li­ti. «

I skyg­gen af Kr­udt­tøn­den

På ep’en er der en ind­spil­ning af Uli­ge Num­res ’ Kø­ben­havn’ ( for­an­le­di­get af P3- pro­gram­met ’ Out­put’, red.) med en dyster­hed, man end­nu al­drig har hørt lig­nen­de af fra en Ra­sted.

» Vi ind­spil­le­de sam­me uge, som ter­r­or­ansla­get ved Kr­udt­tøn­den fandt sted. Det fyld­te me­get i vo­res ho­ve­d­er, stem­nin­gen tog os i en ret­ning, som vi ik­ke ane­de, vi kun­ne og vil­le be­væ­ge os i. Det er ble­vet en me­get stor­la­den sang. « Fin­des der sta­dig et Aqua? » Ja, vi har li­ge tur­ne­ret i Au­stra­li­en. Det er lidt som en ga­ve, man luk­ker op. Vi har og­så væ­ret i Nor­da­me­ri­ka. Det er kon­stant af­vej­ning. Det er sjovt, nog­le fe­de rej­ser, men sam­ti­dig er det jo og­så vig­tigt, at man kan se sig selv i det. Så man ik­ke en­der som en kli­ché af sig selv. « Så det er Hej Ma­te­ma­tik? » Hver­ken Ni­co­laj el­ler jeg hav­de tro­et, at det skul­le bli­ve så­dan. Men vi kan mær­ke, at det er rig­tigt, og at vi har fat i no­get. «

Sø­ren Ra­sted og hans nevø Ni­co­laj Ra­sted er de to band­med­lem­mer i Hej Ma­te­ma­tik. De har net­op sendt en ep på ga­den. Fo­to: Camilla Røn­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.