Ja­cko før­te til bandop­løs­ning

BT - - KULTUR - Her op­træ­der Mi­cha­el Ja­ck­son og Slash sam­men. Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk Fo­to: Reu­ters

AF­SLØ­RING

Den ame­ri­kan­ske ro­ck­grup­pe Guns N’ Ro­ses gik i op­løs­ning på grund af Mi­cha­el Ja­ck­sons på­stå­e­de sex- mis­brug af min­dre­åri­ge.

Det for­tæl­ler grup­pens man­ge­åri­ge ma­na­ger Doug Gold­ste­in til bla­det Rol­ling Sto­ne Bra­zil.

I for­vej­en var Guns N’ Ro­ses’ for­san­ger Axel Ro­se gal over gu­i­ta­rist Slash’ vold­som­me al­ko­hol- og narko- ind­tag. Men det kun­ne han iføl­ge Gold­ste­in trods alt ac­cep­te­re.

Men tå­l­mo­dig­he­den slap an­gi­ve­ligt op, da Slash så be­slut­te­de sig for at bå­de ind­spil­le og op­træ­de med po­p­kon­gen Mi­cha­el Ja­ck­son.

For­ræ­de­ri

Po­p­stjer­nen, der i pres­sen den­gang gik un­der nav­net ’ Wa­cko Ja­cko’, blev fra fl ere si­den an­kla­get og sagsøgt for sex- mis­brug af min­dre­åri­ge. De an­kla­ger tro­e­de Axl Ro­se an­gi­ve­ligt på. Og da han selv var ble­vet misbrugt af sin egen far, så han Slash- Ja­ck­son- sam­ar­bej­det som det re­ne for­ræ­de­ri.

Slash med­vir­ke­de på Mi­cha­el Ja­ck­son- san­gen ’ Gi­ve in­to Me’ og i vi­deo­en til ’ Bla­ck or Whi­te’. Han op­t­rå­d­te se­ne­re til en vel­gø­ren­heds­kon­cert sam­men med Mi­cha­el Ja­ck­son i 1991. Og det var i den for­bin­del­se, at fi lmen for al­vor knæk­ke­de for Axl Ro­se.

Un­der grup­pens tur­né med­del­te Slash så­le­des plud­se­lig ( iføl­ge Gold­ste­in), at han skul­le til New York Ci­ty for at spil­le med Mi­cha­el Ja­ck­son.

Og Axl Ro­se blev ik­ke gla­de­re, da det vi­ste sig, at Slash blot fi k et fl adskræms- tv for si­ne an­stren­gel­ser.

Til sam­men­lig­ning hav­de su­per­gu­i­ta­rist Ed­die Van Ha­len ( igen iføl­ge Doug Gold­ste­in) i sin tid få­et en klok­ke­klar dol­lar­mil­li­on for sin so­lo på san­gen ’ Be­at it’. Og der­for gjor­de det an­gi­ve­ligt kon­fl ik­ten end­nu stør­re, at Slash næ­sten ar­bej­de­de gra­tis.

Guns N’ Ro­ses fort­sat­te i nog­le år som band. Men ska­den var iføl­ge Gold­ste­in al­le­re­de sket.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.