Vok­sen og føl­som dansk de­but

BT - - KULTUR -

MU­SIK

’ Den Gu­le Dør’ IN­DIE- ROCK **** **

ja... oven­stå­en­de er åb­nings­linjer­ne til de­butal­bum­met fra den aar­hu­si­an­ske trio Den Gu­le Dør - et mo­dent, ( hver­dags-) po­e­tisk be­kendt­skab i en mu­si­kalsk bold­ga­de, vi i man­gel af bed­re kan kal­de in­di­ero­ck.

Selv pe­ger ban­det på Love Shop, Kent og Baal. Lidt bre­de­re be­trag­tet kan man si­ge, at de tre mænd skri­ver sig ind i en tra- di­tion af po­e­tisk- be­ken­den­de dansk­spro­get rock, som blev indstift et i 1990er­ne af en ræk­ke nye nav­ne fra Ibens til Ni­ko­laj Nør­lund.

Det er en ve­lud­ført de­but, vi præ­sen­te­res for – og i øv­rigt ik­ke spor psy­ke­de­lisk, så­dan som nav­net må­ske kun­ne an­ty­de. Vi ta­ler en re­la­tivt re­gu­lær pop/ ro­ck­mu­sik, hvor det per­son­li­ge islæt navn­ligt er at fi nde i Per An­der­sens in­ti­me le­ve­rin­ger af gu­i­ta­rist M. W. Lar­sens tek­ster.

Nog­le vil må­ske me­ne, at man skal lyt­te for­holds­vis godt eft er for at hø­re det ud­præ­get ori­gi­na­le og uaf­ryste­ligt ved­kom­men­de her. Kø­ber man præ­mis­sen – føl­som vok­sen­ro­ck for os i 30er­ne – er Den Gu­le Dør imid­ler­tid ik­ke no­get dår­ligt indspark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.