SÅ GRØN AT DET GØR NO­GET

Steen Ga­de var grøn, før det blev mo­der­ne, og EU- be­gej­stret, før det blev ac­cep­te­ret i SF

BT - - NAVNE - An­net­te Bon­de an­bo@ ber­ling­s­ke. dk Fo­to: Keld Navn­toft

70 ÅR I MOR­GEN

I man­ge år var der bå­de folk i og uden for SF, der yn­de­de at om­ta­le Steen Ga­de som den bed­ste for­mand, par­ti­et al­drig fi k. Søl­le 12 stem­mer mang­le­de han, da han i 1991 tab­te for­mand­skam­pen til Hol­ger K. Nielsen.

Steen Ga­de var i man­ge år den mo­der­ne SFer, der bå­de var for grøn og alt for EU- po­si­tiv til de her­sken­de tra­di­tio­na­li­sters smag. Al­li­ge­vel har han haft af­gø­ren­de ind­fl ydel­se på SFs po­li­tik. Me­re end no­gen an­den er han man­den, der har sør­get for, at SF ik­ke ba­re er et rødt, men og­så et grønt par­ti. Der­for har Steen Ga­de al­tid haft sin helt egen fanska­re og væ­ret no­get nær urør­lig, selv­om han li­ge ind­til sid­ste år har væ­ret på det ta­ben­de hold, hver gang SF skul­le væl­ge ny for­mand.

Trods sin ro­li­ge ge­sti­ku­le­ren og sit ven­li­ge ge­myt har Ga­de til­sy­ne­la­den­de al­drig haft pro­ble­mer med at væ­re i op­po­si­tion til dem, der be­stem­mer, og ta­ge kon­se­kven­sen af det, når for­skel­le­ne blev for sto­re. Op gen­nem 90er­ne delt­og han i fl ere sto­re sværds­lag om SFs EU- linje, og i 1999 for­lod han Chri­sti­ans­borg, eft er at han hav­de ned­lagt si­ne po­li­ti­ske po­ster i pro­test mod SFs nej til Am­ster­dam- trak­ta­ten. Steen Ga­de hav­de da og­så den per­fek­te pro­fi l til sit nye job som di­rek­tør for Mil­jøsty­rel­sen, men og­så den stil­ling for­lod han, da han i 2003 ik­ke læn­ge­re kun­ne stå in­de for pro­jek­tet.

’ Der er ik­ke ba­re skå­ret ind til be­net, der er skå­ret i be­net,’ lød Ga­des af­skeds­sa­lut til VK- re­ge­rin­gen, hvis mil­jø­nedskæ­rin­ger vak­te hans vre­de.

Co­me­ba­ck

I 2005 gjor­de han co­me­ba­ck i Fol­ke­tin­get. Med SFs kla­re ja til EUs ny for­fat­ning hav­de par­ti­et ta­get et stort skridt i Ga­des ret­ning, og han hav­de at­ter lyst til at væ­re en del af fol­ke­tings­grup­pen. Al­le­re­de få må­ne­der eft er var der kamp­valg om for­mand­spo­sten mel­lem Vil­ly Søvn­dal og Pia Ol­sen Dyhr. Sidst­nævn­te var Steen Ga­des valg, men der skul­le gå yder­li­ge­re ni år, in­den han fi k hen­de som for­mand. I den mel­lem­lig­gen­de pe­ri­o­de sik­re­de Vil­ly Søvn­dal sig ar­bejds­ro ved bl. a. at over­la­de an­sva­ret for at ud­vik­le par­tiets grøn­ne po­li­tik til Ga­de og gi­ve kli­ma­po­li­tik­ken en frem­træ­den­de pla­ce­ring i par­tiets valg­kampag­ne i 2007.

I dag er Steen Ga­de SFs kli­ma-, ener­gi- og er­hvervsord­fø­rer og med­lem af Fol­ke­tin­gets Præ­si­di­um. Han er for­mand for non­pro­fi t- or­ga­ni­sa­tio­nen Nyt Eu­ro­pa, som be­skæft iger sig med EU- sam­ar­bej­det ud fra cen­trum- ven­stre- vær­di­er, og han er ak­tiv i Glo­be, der er en tvær­po­li­tisk for­e­ning af mil­jøog kli­ma­en­ga­ge­re­de par­la­men­ta­ri­ke­re fra he­le ver­den.

Steen Ga­de er gift med SFs lands­se­kre­tær, Turid Leir­voll. De el­sker at væ­re ude i na­tu­ren, ger­ne ved de­res hyt­te ved Oslo­fj or­den el­ler i Thy- om­rå­det, hvor Steen Ga­de er op­vok­set. Og så læg­ger fød­sel­a­ren vægt på, at han er bedste­far – en vig­tig rol­le i hans liv.

ONS­DAG 8. APRIL 2015

Steen Ga­de el­sker at bru­ge tid i na­tu­ren med ko­nen Turid Leir­voll.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.