Ægyp­tens syv pla­ger

BT - - TV -

ACTIONEVENTYR

” Mu­mi­en ven­der til­ba­ge” fra 2001 føl­ger op på ” Mu­mi­en” fra 1999. Men selv om der kun er to år mel­lem fi lme­ne, er der i fi lmens uni­vers gå­et 10 år. Ri­ck ( Bren­dan Fra­ser) og Eve­lyn ( Ra­chel Wei­sz) er ble­vet gift og har en ot­te­årig dreng, der har de vær­ste, el­ler bed­ste, ka­rak­ter­træk fra for­æl­dre­ne. Da det lil­le tre­klø­ver er på ud­grav­ning i Ægyp­ten, fi nder de et gyl­dent arm­bånd og an­dre ar­kæ­o­lo­gi­ske god­ter, som de til­ba­ge i London stu­de­rer nær­me­re. Men før no­gen kan nå at stop­pe den nys­ger­ri­ge knægt, har han arm­bån­det godt op­pe over ar­men, og hel­ve­de bry­der løs. Den gyld­ne arm­ring til­hør­te den fryg­te­li­ge Skor­pionkon­ge, der ra­se­re­de nog­le 1000 år tid­li­ge­re. Nu er der kun ot­te da­ge til, han at­ter vil ven­de til­ba­ge. Sam­ti­dig med Ri­ck og Eve­lyns sø­gen har et par fæ­le skur­ke gra­vet den gam­le yp­per­ste­præst Im­ho­tep op igen. Hans

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

Kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.