JOACHIM OG ALE­XAN­DRA BLI­VER SKILT

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 10 år si­den 2005:

LØVEN 22.07 - 22.08 Der er en sær­lig ad­var­sel fra stjer­ner­ne om ik­ke at over­dri­ve di­ne hand­lin­ger. Du tror, at du kan det, men det kan du alt­så ik­ke! Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Der skal ik­ke så me­get til, før du fa­rer op som trold af en æske. Pas på, at du ik­ke gi­ver no­gen et spark, for­di du er ir­ri­te­ret, så tænk dig om. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Der er en ven­lig hen­vis­ning til dig om ik­ke at spre­de dig over for man­ge gø­re­mål i dag. Spred­te hagl gi­ver spred­te re­sul­ta­ter, som man si­ger. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Må­nen på­vir­ker dit tegn i dag. Det læg­ger op til en dag, hvor det er vig­tigt, at du mær­ker eft er, hvad di­ne eg­ne dag­li­ge be­hov er og dæk­ker dem. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Din hand­le­kraft er helt på top­pen. Du er i syv sind om­kring no­get, du ger­ne vil. Tag en snak med no­gen om det og re­a­ger der­eft er. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du kan glæ­de dig over den frem­gang, som er om­kring dit ar­bejds­liv. Til gen­gæld skal du nok væ­re me­re fo­ku­se­ret på dit fø­lel­ses­liv og­så! Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Du har de bedst tæn­ke­li­ge aspek­ter til at få ind­fri­et di­ne øn­sker. Hav, vand og fe­rie er i di­ne tan­ker, og hvor­for ik­ke ba­re ny­de det? Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:* Øko­no­mi:** FISKENE 19.02 - 19.03 Der er aspek­ter mel­lem kær­lig­he­dens Ve­nus og over­ra­skel­ser­nes pla­net Ura­nus i dit tegn. Det gi­ver uro og rast­løs­hed. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:***

62). ( Svær 36). ( Mid­del 17). ( Nem

Prin­ses­se Ale­xan­dra og prins Joachim bli­ver skilt ef­ter se­pa­ra­tio­nen i sep­tem­ber året før. Par­ret blev gift i 1995 og nå­e­de at få søn­ner­ne prins Ni­ko­lai og prins Fe­lix sam­men. På trods af skils­mis­sen kun­ne de sam­men føl­ge prins Fe­lix af sted før­ste sko­le­dag. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.