Mas­ser af suc­ces ’’

Mi­cha­el Laud­rup og Lek­hwiya SC ven­ter med for­hand­lin­ger om frem­ti­den

BT - - SPORTSAV2DANMARKS IS - VEN­TE­TID Sø­ren Hang­høj Kristensen Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen srkr@ spor­ten. dk ni­tr@ bt. dk Sa­leh Mousa, Fo­to: Claus Fi­sker

Han er en stor træ­ner og har gjort det godt her i klub­ben, og vi hå­ber, at han vil for­læn­ge. Men vi må se

Mi­cha­el Laud­rups klub, qa­ta­r­ske Lek­hwiya SC, er gla­de for dan­ske­rens ar­bej­de i klub­ben, hvor han snart kan sik­re dem mester­ska­bet. Men trods et øn­ske om at for­læn­ge kon­trak­ten, der ud­lø­ber til som­mer, må klub­ben ven­te med at star­te for­hand­lin­ger­ne. Mi­cha­el Laud­rup øn­sker nem­lig først at ta­le om frem­ti­den ef­ter sæ­so­nen.

Lek­hwiy­as pres­se­chef, Sa­leh Mousa, for­kla­rer, at der ik­ke er no­gen tvivl om, at klub­ben er gla­de for de­res træ­ner, men ind­til vi­de­re kan han ik­ke ta­le om mu­lig­he­den for en ny kon­trakt til Mi­cha­el Laud­rup.

» Ind­til vi­de­re er der ik­ke no­gen ( snak om kon­trakt­for­læn­gel­se, red.), før sæ­so­nen er for­bi. Når den er det, må vi se, om han vil for­læn­ge, « si­ger han.

År­sa­gen til de mang­len­de for­hand­lin­ger skal man iføl­ge klub­ben og Mi­cha­el Laud­rup selv fin­de i det in­ten­se for­år­spro­gram, som Mi­cha­el Laud­rup er i gang med. Et for­år­spro­gram, der teg­ner til at bli­ve en suc­ces. For Mi­cha­el Laud­rup har sam­let et stærkt mand­skab, som bul­drer mod mester­ska­bet i Qa­tar Stars Le­ague.

Med et for­spring til an­den­plad­sen på fem po­int og blot to kam­pe til­ba­ge er han snub­len­de tæt på at ta­ge mester­ska­bet og der­med ma­ni­feste­re sin suc­ces, hvor det og­så er ble­vet til tre tit­ler som må­ne­dens ma­na­ger, si­den til- træ­del­sen i som­mer.

» På grund af et me­get in­tenst for­år­spro­gram be­slut­te­de jeg al­le­re­de i mid­ten af fe­bru­ar, at jeg først øn­sker at ta­le frem­tid ef­ter sæ­so­nen. Vi er midt i en me­get spæn­den­de pe­ri­o­de, hvor mester­ska­bet er tæt på, om­end vi sta­dig mang­ler det sid­ste. Vi er halvvejs i grup­pe­spil­let i Cham­pions Le­ague, men alt er sta­dig åbent med hen­syn til vi­de­re del­ta­gel­se. Og så er der sta­dig den sto­re po­kal­tur­ne­ring, Emi­rens Cup, i maj må­ned. Det­te kræ­ver 100 pro­cent kon­cen­tra­tion af al­le. Det gæl­der na­tur­lig­vis og­så un­der­teg­ne­de, og der­for skal der ik­ke væ­re an­dre ting, der for­styr­rer som for ek­sem­pel kon­trakt­for­hand­lin­ger. Så jeg ta­ger ik­ke en be­slut­ning før midt/ slut maj, « skri­ver Mi­cha­el Laud­rup i en mail.

Må­ske me­stre i we­e­ken­den

Hvor­når sæ­so­nen præ­cis slut­ter, af­hæn­ger af, hvor langt dan­ske­rens hold kom­mer i den asi­a­ti­ske Cham­pions Le­ague, hvor Lek­hwiya li­ge nu lig­ger på tred­je­plad­sen i grup­pe A.

Sa­leh Mousa øn­sker ik­ke at ta­le om, hvad der skal til for at få Laud­rup til at for­læn­ge. Han vil ik­ke ta­le om no­get, der lig­ger ef­ter sæ­so­nen, for­kla­rer han. Men han er ik­ke i tvivl om dan­ske­rens be­tyd­ning for klub­ben.

» Han er en stor træ­ner og har gjort det godt her i klub­ben, og vi hå­ber, at han vil for­læn­ge. Men vi må se. Jeg kan ik­ke gi­ve dig så me­get in­for­ma­tion nu, for­di vi ven­ter, til sæ­so­nen er slut, « for­tæl­ler Sa­leh Mousa.

Mi­cha­el Laud­rup kan hæ­ve mester­sk­ab­stro­fæ­et på søn­dag, hvis Lek­hwiya får en sejr på hjem­me mod Al Ahly.

Mi­cha­el Laud­rup har suc­ces som træ­ner i Qa­tar med klub­ben Lek­hwiya Sport Club, men han øn­sker ik­ke at ta­le om sin kon­trakt, før mester­skab og po­kal­tur­ne­rin­ger er af­gjort.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.