FINT FIR­MA

Trods lidt ka­ste­skyts og tænd­te ro­mer­lys er bå­de Brønd­by og FC Kø­ben­havn til­freds med af­vik­lin­gen af på­skens ’ New Firm’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - NEW FIRM Jep­pe Mel­chi­or Mik­kel­sen Fo­to: Nils Meilvang

OONNSSDDAAGG 8 8. A. APRPIRL I2L0 210515 der blev og­så tændt ro­mer­lys hos beg­ge fan­grup­pe­rin­ger, men beg­ge klub­ber var da­gen der­på over­ord­net til­fred­se med af­vik­lin­gen af kam­pen på Brønd­by Sta­dion.

Der hav­de el­lers væ­ret stor fo­kus på til­sku­e­rad­færd op til kam­pen, eft er at det i sid­ste uge kom frem, at Brønd­by hav­de sendt en e- mail til fem af de kon­kur­re­ren­de Su­per­liga- klub­ber med ot­te krav til for­bed­rin­ger af de­res ude­ba­ne­af­snit, in­den de fi k be­søg af de blå- gu­le fra den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn.

Ord­krig mel­lem di­rek­tø­rer

Et af dis­se krav var blandt an­det op­sæt­ning af et net for­an ude­ba­ne­af­snit­te­ne, der skul­le gø­re det svæ­re­re for de med- rej­sen­de Brønd­by- til­hæn­ge­re at ka­ste ting på ba­nen. En for­an­stalt­ning, der skul­le fi - nan­si­e­res af klub­ber­ne selv og ik­ke Brønd­by.

Det fi k blandt an­dre FC Kø­ben­havns di­rek­tør, Anders Hørs­holt, til at lan­ge ud eft er Brønd­by i en mail til Ek­stra Bla­det an­kla­ge­de ri­va­ler­nes klub­le­del­se for at mang­le for­mat, da den eft er hans me­ning for­søg­te at fralæg­ge sig an­sva­ret for til­hæn­ger­nes hand­lin­ger. En ud­mel­ding, der fi k Brønd­by- di­rek­tør Jesper Jør­gen­sen til spy­digt at be­mær­ke, at FCK eft er en hånd­fuld ind­be­ret­nin­ger til DBUs di­sci­pli­nær­ud­valg og­så godt » kun­ne bru­ge en hjæl­pen­de hånd fra de ar­ran­ge­ren­de klub­ber. «

Det har ik­ke væ­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra Anders Hørs­holt om de epi­so­der fra man­da­gens der­by, der in­vol­ve­rer FCK- fan­se­ne, men klub­bens pres­se­chef, Jes Mor­ten­sen, for­sik­rer, at de skyl­di­ge FCK- til­hæn­ge­re vil bli­ve straff et.

» Alt i alt sy­nes vi, det var et vel­lyk­ket der­by. Det er og­så, hvad vi har hørt fra po­li­ti­et og Brønd­by. Der vil al­tid væ­re no­gen, der træ­der ved si­den af. Og det er ær­ger­ligt, men vi har gang i de pro­ce­du­rer, der kan fi nde frem til de in­vol­ve­re­de, som så vil få en bø­de og ka­ran­tæ­ne. Dels har vi vag­ter, der kan iden­ti­fi ce­re de på­gæl­den­de, samt over­våg­nings­bil­le­der, vi kan gå ud fra. Men vi er ge­ne­relt godt til­fred­se med kam­pens af­vik­ling, « si­ger Jes Mor­ten­sen.

Fint sam­ar­bej­de

I Brønd­by ken­der man alt til fru­stra­tio­nen over, at til­hæn­ger­ne ik­ke kan op­fø­re sig or­dent­ligt eft er 12 ind­be­ret­nin­ger til DBUs di­sci­pli­nær­ud­valg ale­ne i den­ne sæ­son. Men klub­bens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Jesper Jør­gen­sen nedt­o­ner epi­so­der­ne ved man­da­gens ’ New Firm.’

» Vi har haft et fi nt sam­ar­bej­de med FCK om­kring ude­ba­ne­af­snit­tet, og selv om der var fl ere epi­so­der der­ne­de, som in­gen af klub­ber­ne øn­sker, har vi ik­ke in­ter­es­se i at blæ­se det op. Over­ord­net set for­løb der­by­et uden kon­fron­ta­tio­ner og al­vor­li­ge epi­so­der, og det er vi gla­de for, « si­ger Jesper Jør­gen­sen og til­fø­jer:

» Et der­by er på al­le må­der en helt sær­lig kamp, og det gæl­der og­så for for­be­re­del­ser­ne og det sik­ker­heds­mæs­si­ge se­tup, som til den­ne kamp er me­get me­re om­fat­ten­de og res­sour­ce­kræ­ven­de end en ’ nor­mal’ kamp på Brønd­by Sta­dion. Trods en epi­so­de med py­ro­tek­nik i for­bin­del­se med ti­fo­en in­den kam­pen, som vi selv­føl­ge­lig er ær­ger­li­ge over, er det over­ord­ne­de bil­le­de af kam­pens af­vik­ling po­si­tivt. Der var me­get få epi­so­der på og uden for sta­dion, hvil­ket skyl­des go­de for­be­re­del­ser og et godt sam­ar­bej­de med eg­ne fans, kon­trol­lø­rer, po­li­ti og FCK. «

Kam­pen end­te 0- 0.

Bå­de Brønd­by og FC Kø­ben­havn ri­si­ke­rer på­ta­ler fra DBU, ef­ter at beg­ge fan­grup­pe­rin­ger tænd­te ro­mer­lys un­der man­da­gens der­by.

je­mi@ spor­ten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.