FRA BØJ­LE TIL BA

En må­l­ret­tet stra­te­gi har på min­dre end 10 år gjort Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki til

BT - - SPORTSAV6DANMARKS IS - KAR­RI­E­RE­PLAN Jo­han Lyng­holm jo­hp@ spor­ten. dk

Ca­ro­li­ne fra Oden­se var kun 14 år, da hun med far Pi­o­tr ved sin si­de trod­se­de Dansk Ten­nis For­bunds råd og rej­ste til Pa­ris for at spil­le kva­li­fi­ka­tion til French Open for ju­ni­o­rer.

Ten­nis­for­bun­det var be­kym­ret over mod­stan­der­fel­tet i 17- 18- års- al­de­ren, og det gik da og­så som fryg­tet. Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki med det lan­ge blon­de hår og den ty­de­li­ge bøj­le fik tæsk.

Al­li­ge­vel skul­le tu­ren til Pa­ris vi­se sig at bli­ve en dun­dren­de suc­ces. Re­sul­ta­tet af 10 års de­di­ke­ret ar­bej­de nå­e­de end­nu et høj­de­punkt 2. på­ske­dag. Her var Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki in­vi­te­ret i Det Hvi­de Hus til en op­vis­nings­kamp mod USAs præ­si­dent, Ba­ra­ck Oba­ma, og om af­te­nen blev hun fo­to­gra­fe­ret sam­men med en af den ame­ri­kan­ske foot­ball- ligas stør­ste stjer­ner, J. J. Watt fra Hou­ston Te­xans, til col­le­ge- fi­na­len i ba­sket­ball.

Bil­le­der­ne af Woz­ni­a­cki i fint sel­skab skab­te stor op­mærk­som­hed på bå­de de tra­di­tio­nel­le og so­ci­a­le. En en­de­gyl­dig blåstem­pling af hen­des sta­tus på det ame­ri­kan­ske mar­ked, hvor hun, hvad an­går brand og po­pu­la­ri­tet, er glo­hed. I høj grad tak­ket væ­re hen­des ame­ri­kan­ske ma­na­ger, Jo­hn To­bi­as.

Spot­tet som 14- årig

I 2004 var den uprø­ve­de ame­ri­kan­ske me­di­e­ma­na­ger ta­get til Pa­ris for at spot­te frem­ti­dens guld. Val­get faldt på 14- åri­ge Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

» Han så en pi­ge stå­en­de dér med et stort smil, som godt nok var pla­stret til med en stor bøj­le. Selv om hun var over­mat­chet og fik sto­re tæv, blev hun ved med at kæm­pe og vi­se den ret­te indstil­ling. Han kun­ne se no­get i hen­de og valg­te at sat­se på hen­de, « for­tæl­ler ten­niskom­men­ta­to­ren på Canal8, Per Col­strup Vin­kel, som har fulgt Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki si­den 2008 og lø­ben­de har haft sam­ta­ler med Jo­hn To­bi­as, der i dag er en gi­gant i den ame­ri­kan­ske ma­na­ge­ment­bran­che – i høj grad tak­ket væ­re sam­ar­bej­det med Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

Jo­hn To­bi­as, der ik­ke har en for­tid i sport­s­ver­de­nen og der­for al­drig har blan­det sig i spil­let på ba­nen, har al­drig lagt skjul på si­ne am­bi­tio­ner for Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki. At gø­re hen­de til et så­kaldt ’ hou­se­hold na­me’ i USA, en per­son­lig­hed, som og­så er kendt uden for ten­nis­ba­nen.

Det gjor­de han al­le­re­de klart i 2008 i et in­ter­view til BT.

» Næ­ste skridt i stra­te­gi­en lø­ber af stab­len i marts. Her duk­ker Ca­ro­li­ne op ved en tur­ne­ring i Mi­a­mi, hvor det er me­nin­gen, at hun skal in­ter­viewes af jour­na­li­ster fra sto­re in­ter­na­tio­na­le non­ten­nis­ma­ga­si­ner som Vogue og Q. Vo­res hold­ning er: Får ame­ri­ka­ner­ne øj­ne­ne op for hen­de, er hun et ver­dens­navn, der ik­ke blot vil væ­re kendt af al­le sport­s­fans i Eu­ro­pa, men og­så på de an­dre af klo­dens kon­ti­nen­ter « , sag­de han.

Det er hun i den grad ble­vet. Hun har væ­ret fo­to­gra­fe­ret i biki­ni i det­te års ud­ga­ve af Sports Il­lu­stra­ted Swimsu­it Edi­tion, der når ud til man­ge mil­li­o­ner læ­se­re på ver­dens­plan, og op­t­rå­dt i sto­re in­ter­na­tio­na­le mo­de­ma­ga­si­ner. Læg der­til en lang ræk­ke ek­semp­ler på op­træ­de­ner i me­di­e­bil­le­det sam­men med sto­re mu­sik- og sport­s­stjer­ner.

Me­re end en sport­s­stjer­ne

Alt sam­men i over­ens­stem­mel­se med den lang­sig­te­de plan.

» Det be­gynd­te for al­vor i 2009, da hun kom i fi­na­len i US Open og blev en sport­s­stjer­ne. Der­fra har Jo­hn To­bi­as ta­get hen­de vi­de­re og gjort hen­de til me­re end en sport­s­stjer­ne, « for­tæl­ler Per Col­strup Vin­kel.

» Som han selv har sagt, har de haft fuld fo­kus på det ame­ri­kan­ske mar­ked. Når man først bli­ver stor dér, skal re­sten af ver­den nok kom­me ef­ter hen­de, « fort­sæt­ter han.

Én ting mang­ler dog sta­dig for at brin­ge Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki det sid­ste styk­ke op på det trap­pe­trin, ten­nis­dron­nin­ger­ne Se­re­na Wil­li­ams og Maria Sha­ra­pova står på. Det trin, der gi­ver et ek­stra nul på de sto­re sponsor­kon­trak­ter.

» Hun er nå­et så langt, som det over­ho­ve­det er mu­ligt uden en Grand Slam- sejr. Men for at bli­ve et brand som Sha­ra­pova og Wil­li­ams, som al­le ame­ri­ka­ne­re ken­der, skal hun op og vin­de en Grand Slam- tur­ne­ring, « vur­de­rer Per Col­strup Vin­kel.

Det var ik­ke mu­ligt at få en kom­men­tar fra Jo­hn To­bi­as el­ler Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

ONS­DAG 8. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.