WATT A MAN

En ræk­ke bil­le­der af Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki og NFL- su­per­stjer­nen J. J. Watt sat­te de so­ci­a­le me­di­er i brand. Men hvem er den nye kæm­pebøf, der må­ske er hen­des nye fl am­me?

BT - - SPORTSAV8DANMARKS IS - Mig

Jep­pe Pe­der­sen

Jep­pe Dong Abra­ham­sen

Han er døbt Justin Ja­mes Watt, men det ved de fær­re­ste. For NFL- fans ver­den over er han kun kendt un­der nav­net J. J. Watt. Og som NFLs mest do­mi­ne­ren­de spil­ler, der ik­ke er quar­ter­ba­ck.

Med si­ne 196 cen­ti­me­ter og 131 ki­lo er den 26- åri­ge de­fen­si­ve linje­mand fra Hou­ston Te­xans svær at over­se. Det var han og­så på de so­ci­a­le me­di­er, eft er han man­dag blev fo­to­gra­fe­ret sam­men med Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki på til­sku­er­ræk­ker­ne på Lucas Oil Sta­di­um i In­di­a­na­po­lis, hvor de sam­men så Watts uni­ver­si­tets­hold, Wi­scon­sin Bad­gers, ta­be til Duke Blue De­vils i col­le­ge- fi na­len i ba­sket­ball. Bil­le­der­ne fi k straks gis­nin­ger om, hvor­vidt de to sport­s­stjer­ner var på da­te, til at fl ore­re.

Det er ik­ke før­ste gang, den 24- åri­ge dan­ske ten­nis­dar­ling kæ­des sam­men med en NFL- spil­ler eft er sid­ste års brud med gol­f­stjer­nen Rory McIl­roy. Før jul blev hun set sam­men med Washington Red­skins’ Ry­an Ker­ri­gan, men selv om li­ne­ba­ck­e­ren med si­ne 193 cen­ti­me­ter og 118 ki­lo og­så fyl­der godt i land­ska­bet, er Watt i en liga for sig. Eft er den se­ne­ste sæ­son blev Te­xans- su­per­stjer­nen kå­ret til NFLs bed­ste for­svars­spil­ler. For an­den gang i si­ne blot fi re år i li­ga­en. Den­ne gang enstem­migt.

» Jeg sag­de for to år si­den, at han hav­de haft den bed­ste sæ­son, en de­fen­siv linje­mand no­gen­sin­de har haft . Han hav­de over 20 sa­cks ( ta­ck­lin­ger af quar­ter­ba­ck­en, før han når at ka­ste bol­den, red.). Han hav­de, jeg ved ik­ke hvor man­ge ta­ck­lin­ger på quar­ter­ba­ck­en, ta­ck­lin­ger ( af en run­ning ba­ck, red.) for tab af yards, blo­ke­re­de kast og ta­ck­lin­ger. Han hav­de al­le dis­se ting i ét år, som in­gen an­dre no­gen­sin­de har præ­ste­ret. Jeg me­ner sta­dig, at det var det bed­ste år, no­gen spil­ler no­gen­sin­de har haft , for­di han hav­de kom­bi­na­tio­nen af seks el­ler syv ting, som han ex­cel­le­re­de i, « sag­de Watts tid­li­ge­re ch­eft ræ­ner Wa­de Phil­lips i novem­ber sid­ste år til USA To­day- blog­gen The Big Le­ad om Watts sæ­son i 2012, da han vandt pri­sen før­ste gang.

Wa­de Phil­lips ved, hvad han ta­ler om. I sin knap 40- åri­ge kar­ri­e­re som NFLtræ­ner har Phil­lips, der nu er de­fen­siv ko­or­di­na­tor for Den­ver Bron­cos, blandt an­det træ­net Bru­ce Smith og Reg­gie Whi­te, som beg­ge an­ses for at væ­re blandt de bed­ste for­svars­spil­le­re no­gen­sin­de, Og iføl­ge Wa­de Phil­lips er J. J. Watt alt­så bed­re, hvil­ket Watt be­vi­ste i sid­ste sæ­son, da han som den før­ste i NFLs hi­sto­rie nå­e­de over 20 sa­cks i én sæ­son for an­den gang i kar­ri­e­ren og til­med score­de fem tou­ch­down. Det før­te til, at han slut­te­de på an­den­plad­sen i af­stem­nin­gen om liga­ens mest vær­di­ful­de spil­ler. En hæ­der kun to for­svars­spil­le­re no­gen­sin­de har vun­det.

Er for­ble­vet yd­myg

J. J. Watts op­stig­ning til top­pen af NFL- hie­rar­ki­et har gjort ham til et kendt navn i USA. Tirs­dag i sid­ste uge hav­de han en gæ­ste­rol­le i tv­ko­me­di­e­se­ri­en ’ New Girl’ på Fox, og han bli­ver in­vi­te­ret til ce­le­bre fe­ster i Hol­lywood, hvor han blandt an­det har mæn­get sig med be­rømt­he­der som Tom Hanks og Leo­nar­do DiCaprio.

» De kom hen til og præ­sen­te­re­de sig. Der er folk der­u­de, som, jeg al­drig no­gen­sin­de hav­de tro­et, vil­le vi­de, hvem jeg er, « sag­de han i juli sid­ste år til den velanskrev­ne sports­blog Grant­land.

In­den be­røm­mel­sen kør­te den da­væ­ren­de is­ho­ck­ey­dreng mad ud for Pizza Hut­kæ­den i hjem­by­en Pewaukee med 13.000 ind­byg­ge­re i Wi­scon­sin, hvor han vok­se­de op i en klas­sisk mid­delklas­se- fa­mi­lie med si­ne to brød­re, De­rek og TJ, der beg­ge spil­ler foot­ball for Uni­ver­si­ty of Wi­scon­sin, li­ge­som Watt gjor­de, moren Con­nie og fa­ren Jo­hn, der var brand­mand på den lo­ka­le brand­sta­tion, og som J. J. Watt har sin im­po­ne­ren­de fy­sik fra.

» Jeg tror al­drig, at jeg mi­ster mi­ne midt­ve­st­li­ge rød­der. Jeg har en vi­dun­der­lig fa­mi­lie og ven­ner, der hol­der mig yd­myg, « sag­de den sto­re mand i et in­ter­view med USA To­day i novem­ber sid­ste år.

Si­den er J. J. Watt ble­vet stin­ken­de rig. Han er en af de bedst be­tal­te spil­le­re i he­le den ame­ri­kan­ske fod­bold­liga. Sid­ste år skrev Watt un­der på en ny kon­trakt, der ind­brin­ger ham 680 mil­li­o­ner kro­ner de næ­ste seks år, hvis han op­fyl­der kon­trak­ten.

Da han af Fox Sports blev spurgt, hvad det før­ste, han gjor­de, var, da han hav­de un­der­skre­vet kon­trakt­for­læn­gel­sen, sva­re­de han:

» Jeg goog­le­de: ’ Hvad kø­ber ri­ge men­ne­sker?’ Jeg kun­ne ik­ke rig­tig li­de de ting, jeg så, så jeg vil ba­re fort­sæt­te med min yd­my­ge livsstil, «

Det blev dog til en Ran­ge Rover i fød­sels­dags­ga­ve til hans el­ske­de mor, Con­nie, og i ja­nu­ar i år in­ve­ste­re­de han i en 400 kva­drat­me­ter kæm­pe­hyt­te ude i de væl­di­ge Wi­scon­sin- sko­ve – 10 ki­lo­me­ter fra hjem­by­en Pewaukee – til knap seks mil­li­o­ner kro­ner. Da den tid­li­ge­re NFL- stjer­ne Shan­non Shar­pe man­dag aft en så Watt og Woz­ni­a­cki sid­den­de ved si­den af hin­an­den, fi k det ham til at an­ty­de en lum­mer brug af hyt­ten på Twit­ter:

» Er det Woz­ni­a­cki, der sid­der ved si­den af Watt? Hvem skul­le ha­ve tro­et, at det var der­for, han køb­te den hyt­te ude i sko­ven. «

Hver­ken Woz­ni­a­cki el­ler J. J. Watt har ud­talt sig om bil­le­der­ne, eft er de sat­te de so­ci­a­le me­di­er i brand, men NFL- stjer­nen, der li­ge­som Woz­ni­a­cki ik­ke er i et parforhold, sag­de i ok­to­ber til ESPN, at han ger­ne vil ha­ve en kæ­re­ste, men kun hvis han kan de­di­ke­re me­get af sin tid til det:

» Jeg vil el­ske at ha­ve en kæ­re­ste, men en pi­ge fortje­ner så me­get af din tid og ener­gi. Hun fortje­ner at bli­ve be­hand­let som en prin­ses­se, og hvis jeg ik­ke fø­ler, at jeg har tid til det, vil jeg ik­ke spil­de hen­des tid. Men hvis jeg fi nder den rig­ti­ge pi­ge, og hun stjæ­ler mit hjer­te, kan det bli­ve en helt an­den hi­sto­rie. «

ONS­DAG 8. APRIL 2015

jepp@ spor­ten. dk

jeab@ spor­ten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.