Po­li­ti­ker­ne

BT - - SPORTSAV10DANMARKS IS - Ba­ra­ck Oba­ma Bill Cl­in­ton Ale­xan­der Lukas­hen­ko Novak Djoko­vic J. J. Watt

2. PÅ­SKE­DAG VAR

DA CA­RO­LI­NE WOZ­NI­A­CKI

DET ER NÆP­PE

OG­SÅ PÅ HER­RE­SI­DEN

DET SE­NE­STE BE­KENDT­SKAB

jo­hp@ spor­ten. dk

der på­skear­ran­ge­ment i Det Hvi­de Hus, og selv­føl­ge­lig skul­le Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki og­så med. Ik­ke ba­re som kran­se­kage­fi gur, men san­de­lig om hun ik­ke end­te i en lil­le op­vis­nings­kamp mod ver­dens mest magt­ful­de mand, USAs præ­si­dent, Ba­ra­ck Oba­ma. Med bå­de lat­ter og kram til føl­ge. Så bli­ver det vel ik­ke stør­re.

og Rory McIl­roy i for­å­ret send­te bryl­lupsin­vi­ta­tio­ner ud, dum­pe­de der og­så én ind i pri­va­ten hos den tid­li­ge­re ame­ri­kan­ske præ­si­dent Bill Cl­in­ton. Eks- for­lovel­sen Rory McIl­roy har tid­li­ge­re spil­let golf med Cl­in­ton og er alt­så de­ri­gen­nem kom­met ind i Woz­ni­a­ck­is enor­me spind af be­kendt­ska­ber.

en af Woz­ni­a­ck­is kæ­re be­kend­te, men ik­ke de­sto min­dre har hun haft den ( tvivls­om­me) ære af at spil­le mod én af Eu­ro­pas sid­ste dik­ta­to­rer, den hvi­derus­si­ske præ­si­dent Ale­xan­der Lukas­hen­ko. Det ske­te i som­me­ren 2013.

til Rory McIl­roy er der al­le­re­de skre­vet stol­pe op og ned om. Så vi nø­jes med at kon­sta­te­re, at Woz­ni­a­cki i fl ere år dan­ne­de par med ver­dens bed­ste gol­f­spil­ler.

af net­tet har Woz­ni­a­cki knyt­tet ven­ska­ber. Og igen er det til en af svær­væg­ter­ne. Ver­dens bed­ste ten­nis­spil­ler, Novak Djoko­vic. Woz­ni­a­cki og Djoko­vic har beg­ge bo­li­ger i skat­te­pa­ra­di­set Mo­na­co. De er fak­tisk na­bo­er.

de beg­ge om­ta­ler hin­an­den som bed­ste ven­ner. Det var så­le­des Se­re­na Wil­li­ams, der skul­le stå for Woz­ni­a­ck­is po­l­te­ra­bend og som si­den hjalp Ca­ro­li­ne op fra det dy­be hul, eft er McIl­roy brød for­hol­det.

i spor­tens ab­so­lut­te eli­te er NFL- me­ga­stjer­nen J. J. Watt. Watt, der spil­ler for Hou­ston Te­xans på fj er­de år, blev sid­ste sæ­son kå­ret til den bed­ste for­svars­spil­ler i ame­ri­kansk fod­bold. De to sing­ler blev se­ne­st set sam­men til en ba­sket­bal­lkamp, hvil­ket nu har få­et ryg­ter om et mu­ligt kær­lig­heds­for­hold til at eks­plo­de­re. In­den da var det NFL- kol­le­ga­en Ry­an Ker­ri­gan fra Washington Red­skins, der age­re­de bej­ler. I hvert fald i me­di­er­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.