IL­DE NET­VÆRK Ma­ga­si­ner/ avi­ser

Hvor stjer­ner­ne er, duk­ker Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki op. Her er Woz­ni­a­ck­is dans med de stør­ste nav­ne i ver­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Vogue - An­na Win­tour Wall Stre­et Jour­nal Sports Il­lu­stra­ted Maria Ca­rey

ONS­DAG 8. APRIL 2015

AN­NA WIN­TOUR ER

WOZ­NI­A­CKI GI­VER SJÆL­DENT

WOZ­NI­A­CKI OP­T­RÅ­D­TE I EF­TER SÆ­SON­FI­NA­LEN I

in­tet min­dre end et ikon i mo­de­in­du­stri­en. Som re­dak­tør for mo­de­ma­ga­si­net Vogue er hun med til at dik­te­re, hvor­dan be­rømt­he­der­ne går klædt. Selv­føl­ge­lig og­så Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, der eft er US Open i eft er­å­ret age­re­de hår­model for li­ge net­op An­na Win­tour. mæn­ger Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki sig med stjer­ner­ne. Som op­takt til In­di­an Wells i Ca­li­for­ni­en i marts duk­ke­de hun op på Twit­ter si­de om si­de med po­p­fæ­no­me­net Justin Bie­ber.

fe­bru­ar som strand­sild i Sports Il­lu­stra­ted Swim Su­it Edi­tion. Po­se­ren­de i biki­ni blev hun der­med blik­fang for mil­li­o­ner af læ­se­re i det mest læ­ste en­kelt­ma­ga­sin i ver­den.

sto­re in­ter­view til dan­ske me­di­er. Når det en­de­lig sker, er det som oft est en op­takt til en ny tur­ne­ring. An­der­le­des åben­hjer­tig har hun væ­ret i sto­re ame­ri­kan­ske me­di­er som ek­sem­pel­vis den sto­re an­er­kend­te avis Wall Stre­et Jour­nal, som i eft er­å­ret kom på sjæl­den vi­sit i Woz­ni­a­ck­is New York’er- lej­lig­hed. Her bli­ver den ame­ri­kan­ske hyl­dest til Woz­ni­a­cki slå­et fast med beskri­vel­sen: » Hun er ble­vet ten­nis­ver­de­nens mest fa­sci­ne­ren­de ob­jekt « .

Sin­ga­po­re i slut­nin­gen af 2014 tog Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki til kon­cert med pop­di­va­en over dem al­le, Ma­ri­ah Ca­rey. Og po­se­re­de selv­føl­ge­lig med hen­de eft er­føl­gen­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.