Kan ik­ke lid

OBs Emil Lar­sen lan­ge­de hårdt ud eft er OBs fans, der pift ede ham af ba­nen i ne­der­la­get mod FC Vestsjæl­land

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KRIG Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk Mis­lyk­ket skift e og slå­skamp

Emil Lar­sen er i åben krig med OBs fans, eft er midt­ba­ne­spil­le­ren i går meld­te klart ud, at han ik­ke kan li­de dem.

Den kon­tro­ver­si­el­le ud­ta­lel­se kom på bag­kant af OBs ne­der­lag i aft es på hjem­me­ba­ne til FC Vestsjæl­land. Og selv om det var he­le hol­det, der fl op­pe­de stort i bund­kam­pen, så fi k sær­ligt Emil Lar­sen fan­se­nes util­freds­hed at fø­le i op­gø­ret.

Eft er en ti­mes spil af kam­pen blev Emil Lar­sen pil­let ud, og det blev straks ho­no­re­ret med hån­li­ge klapsal­ver og pift en fra tri­bu­ner­ne.

En yd­my­gen­de si­tu­a­tion for den el­lers så ta­lent­ful­de spil­ler, som i øje­blik­ket frem­står to­talt blot­tet for selv­til­lid.

Helt ku­et var Emil Lar­sen dog ik­ke. Eft er op­gø­ret tog han i ste­det di­rek­te på tv til gen­mæ­le i en sjæl­dent set grad.

Krig­ser­klæ­ring

Her sag­de Emil Lar­sen føl­gen­de om si­tau­tio­nen.

» Så­dan er det jo. Fan­se­ne kan ik­ke li­de mig, og jeg kan ik­ke li­de dem. Så­dan er det ba­re, « kon­sta­te­re­de Emil Lar­sen tørt over for TV3 Sport.

Det var en re­gu­lær krig­ser­klæ­ring over for de folk, der kort for­in­den hav­de pift et ham af ba­nen eft er end­nu en skidt ind­sats i for­å­ret.

Emil Lar­sen er­kend­te dog, at han ik­ke ram­te ni­veau­et i 1- 2- ne­der­la­get, der send­te OB til­ba­ge i nedryk­nings­kam­pen.

» Jeg spil­ler ik­ke godt i dag ( I går, red.). Det gør jeg ik­ke, « lød det ær­ligt fra kant­spil­le­ren.

Sel­vind­sig­ten får dog næp­pe OBs fans til at til­gi­ve Emil Lar­sen for hans ver­ba­le slag til­ba­ge mod dem.

Hel­ler ik­ke hos ch­eft ræ­ner Ove Pe­der­sen var der op­bak­ning at hen­te for Emil Lar­sen.

» Det er ik­ke en hel­dig ud­ta­lel­se. Han me­ner det helt klart, men når man spil­ler for en fod­bold­klub, kan det ik­ke nyt­te no­get, at man sæt­ter sig op imod fan­se­ne, « sag­de træ­ne­ren til TV3 Sport.

Han for­ud­ser og­så, at Emil Lar­sen får det svært frem­over i OB, hvor han tid­li­ge­re er rø­get i unå­de i for­bin­del­se med et mis­lyk­ket skift e til Brønd­by.

» Det er klart, at den ene del af ud­ta­lel­sen, om at fan­se­ne ik­ke kan li­de ham, det har han sik­kert ret i, men han skul­le nok ha­ve la­det væ­re med at si­ge, at det var gen­si­digt, « sag­de Ove Pe­der­sen.

OBs sport­s­di­rek­tør, Jesper Han­sen, vil­le eft er­føl­gen­de ik­ke kom­men­te­re på Emil Lar­sens an­greb på OBs fans.

Hel­ler ik­ke, om sa­gen nu kan få kon­se­kven­ser frem­over in­ter­nt for Emil Lar­sen.

Jesper Han­sen vil­le først selv se in­ter­viewet og ta­le med ho­ved­per­so­nen.

» Og så må vi i mor­gen ( i dag, red.) ha­ve en snak om hvor­dan og hvor­le­des, « sag­de Jesper Han­sen, li­ge­le­des til TV3 Sport. Emil Lar­sen har fl ere gan­ge i lø­bet af sin OB- tid gjort sig uhel­digt be­mær­ket.

Det ske­te ek­sem­pel­vis, som tid­li­ge­re om­talt, da han i au­gust 2013 fl ir­te­de for åben skærm med ri­va­len fra Brønd­by.

Men Emil Lar­sens skift e til Ves­teg­nen blev for­pur­ret, da hans ene knæ ik­ke be­stod læ­ge­te­sten.

Og der­med måt­te Emil Lar­sen med bø­jet ho­ved ven­de til­ba­ge til den fyn­s­ke klub – hvor OBs fans ik­ke stod klar med en varm vel­komst.

Og så sent som i ja­nu­ar må­ned i år var Emil Lar­sen så igen i væl­ten, da han un­der en træ­ning kom i slå­skamp med OBs un­ge Emil Pe­ter Jør­gen­sen.

En hæn­del­se, der re­sul­te­re­de i, at Emil Lar­sen måt­te ud­sen­de en of­fi ci­el und­skyld­ning via OBs hjem­mesi­de.

Det sam­me kan må­ske igen bli­ve sid­ste ud­vej for Emil Lar­sen, hvis han på no­gen må­de en gang i frem­ti­den skal bli­ve en el­sket fi gur blandt hjem­me­pu­bli­kum­met i Oden­se. Der var ju­bel fra det util­fred­se Oden­se- pu­bli­kum, da Emil Lar­sen blev skif­tet ud. Ef­ter kam­pen tog han til gen­mæ­le

og er­klæ­re­de, at de knap så kær­li­ge fø­lel­ser er gen­gæld­te.

Fo­to: Jo­hn­ny Wi­ch­mann

ONS­DAG 8. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.