’’

BT - - SPORTSAV14DANMARKS IS - Mark Pe­der­son

Det var en me­get vig­tig sejr, og nu er vi klar til den næ­ste kamp

» Vi figh­ter og bli­ver ved at tro på det og vi­ser en moral, jeg er stolt over, « si­ger han.

» Jeg vil ik­ke si­ge, at det var et ven­de­punkt i fi­na­len, men det var en me­get vig­tig sejr, og nu er vi klar til den næ­ste kamp. «

Stor op­ti­mis­me

Op­ti­mis­men hos Es­b­jerg­spil­ler­ne er stor. Som kap­ta­j­nen Su­ne Hjul­mand si­ger:

» Det hav­de set uhyg­ge­ligt ud, hvis vi var kom­met bag­ud 0- 3. Nu er se­ri­en helt åben. Kan vi fort­sæt­te, som vi spil­le­de i den sid­ste halv­del af kam­pen, kan vi vin­de. «

Søn­derjy­ske var på sik­ker vin­der­kurs, men holdt op med at spil­le med en fø­ring på tre mål. Som om hol­det al­le­re­de hav­de vun­det. Og den dum­hed blev dyr.

» Jeg ved ik­ke rig­tig, hvad der sker. Om vi fø­ler os for sik­re. Det er en re­ak­tion, der kan kom­me ef­ter nog­le go­de kam­pe, « si­ger ba­ck­en Mads Bød­ker.

Se­ne­st Søn­derjy­ske tab­te i or­di­nær tid i SE Are­na, var 12. de­cem­ber mod Oden­se. I mel­lem­ti­den er der gå­et 15 kam­pe, så det var en af­klaps­ning, der gjor­de ondt.

In­den kam­pen blev Cory Qu­irk fejret med ik­ke fær­re end tre tit­ler, blandt an­det som Søn­derjy­skes mest vær­di­ful­de spil­ler, så det over­ra­sker ik­ke, at han og­så åb­ne­de scor­in­gen i en be­gi­ven­heds­løs før­ste pe­ri­o­de med søl­le to skud på mål i de før­ste 10 mi­nut­ter Kun­ne før­ste pe­ri­o­de re­fe­re­res på bag­si­den af et fri­mær­ke, eks­plo­de­re­de an­den pe­ri­o­de med ot­te van­vit­ti­ge mi­nut­ter, der bød på fi­re mål og en mat­ch­straf.

Es­b­jergs kr­udt­tøn­de Scott Howes’ kne­e­ing på St­ef­fen Frank be­tød far­vel og tak og ka­ran­tæ­ne til en ra­sen­de ca­na­di­er, og 50 se­kun­der in­de i po­wer­play gjor­de kap­ta­j­nen Kim Lyk­ke­skov det til 3- 1 med sit an­det mål.

Det blev Ky­le Whar­ton så sur over, at han tab­te sut­ten og cros­scheck­e­de Kim Lyk­ke­skov i ryg­gen. Og i fem mod tre ham­re­de Mads Bød­ker puck­en i kas­sen til 4- 1.

Flot co­me­ba­ck

Det lig­ne­de døds­stø­det til Es­b­jerg, men plud­se­lig åb­ne­de kam­pen sig med to mål på ét mi­nut ved Marc Der­la­go og An­drew Clark, som en­de­lig vi­ste de­res skarp­hed i fi­na­len.

Og stormen fra Vester­ha­vet blæ­ste i tred­je pe­ri­o­de de dan­ske me­stre om­kuld med tre mål på ot­te mi­nut­ter.

Hvil­ken sen­sa­tio­nel ven­ding i en se­rie, som plud­se­lig er helt åben med et psy­ko­lo­gisk over­tag til Es­b­jerg. Ve­stjy­der­ne går ud til den fjer­de kamp på fre­dag i Gran­ly Ho­ck­ey Are­na ef­ter at ha­ve

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.