Be­slut dig, An­na ’’

Ba­sket el­ler løb? An­na Møller skal snart ta­ge be­slut­nin­gen, me­ner hen­des træ­ner

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - VALG Flem­m­ing Brandt fl b@ spor­ten. dk Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe Ker­sti Jakob­sen

Det går ik­ke at prø­ve på at gø­re beg­ge de­le sam­ti­dig. Det er for hårdt for An­na, hun må be­slut­te sig for en­ten at sat­se på ba­sket­ball el­ler løb

Mul­ti­ta­len­tet An­na Møl­lers træ­ner op­for­drer den 17- åri­ge pi­ge til at be­slut­te sig for, om hun vil sat­se på løb el­ler ba­sket­ball.

An­na Møl­lers liv har ta­get en skarp drej­ning det se­ne­ste års tid. Hun kom på al­le lø­be­in­ter­es­se­re­des læ­ber, da hun i marts sid­ste år, blot 16 år gam­mel, løb su­per­ti­den 35.11 ved eft er­sko­ler­nes DM over 10 km, selv­om hun på det tids­punkt egent­lig slet ik­ke var lø­ber. Hun var ba­re en dyg­tig ba­sket­ball­spil­ler, som til­fæl­dig­vis og­så var usæd­van­lig hur­tig i et par lø­be­sko.

Si­den fi k hun smag for at stil­le op til løb, sat­te ny dansk U18- re­kord på 10 km lan­de­vej i 34.44, og i eft er­å­ret og vin­ter­må­ne­der­ne har hun lø­bet ad­skil­li­ge me­dal­jer og top­pla­ce­rin­ger hjem i kon­kur­ren­ce ved med de bed­ste dan­ske se­ni­o­r­kvin­der. Så­le­des er det ble­vet til sølv ved DM i cross og bron­ze ved DM 10 km lan­de­vej in­den for den se­ne­ste halvan­den må­ned, og i eft er­å­ret blev det bå­de til NM- bron­ze og en fl ot EMsjet­te­plads i ju­ni­o­r­ræk­ken.

Tid til at væl­ge hest

Al­li­ge­vel har An­na Møller ik­ke en­de­gyl­digt be­slut­tet sig for, hvad hun vil. Men nu op­for­drer hen­des lø­be­træ­ner, den gam­le lø­be­stjer­ne Ker­sti Jakob­sen, sin un­ge pro­tegé til at væl­ge hest.

» Det går ik­ke at prø­ve på at gø­re beg­ge de­le sam­ti­dig. Det er for hårdt for An­na. Hun må be­slut­te sig for en­ten at sat­se på ba­sket­ball el­ler løb. El­lers bli­ver det ik­ke rig­tigt godt, « fast­slår Ker­sti Jakob­sen, der har ta­get sig kær­ligt af An­na Møller, si­den hun sid­ste som­mer be­slut­te­de sig for at prø­ve sig selv af som lø­ber.

An­na Møller skul­le ha­ve væ­ret med til VM i cros­sløb i Ki­na i slut­nin­gen af marts, men hun hav­de få­et en virus og måt­te mel­de afb ud. Nu har hun i ste­det har hun af sin træ­ner få­et mu­lig­hed for at skrue ned for lø­be­træ­nin­gen i he­le april, hvor hun i ste­det kon­cen­tre­rer sig om ba­sket­ball for at for­be­re­de sig på sko­le- VM, der fi nder sted ved må­ne­dens ud­gang.

» Så kan hun kom­me sig oven på sin syg­dom, og så kan vi bag­eft er be­gyn­de at fo­ku­se­re på ba­ne­sæ­so­nen, hvis hun be­slut­ter sig for at sat­se på løb, « for­kla­rer Ker­sti Jakob­sen, der selv var en af lan­dets ab­so­lut bed­ste lø­be­re op gen­nem 80er­ne.

Usæd­van­ligt ta­lent

Hun er me­get be­vidst om, at hun står med et ta­lent ud over det sæd­van­li­ge i si­ne hæn­der.

» An­na er et kæm­pe- ta­lent, som vi skal pas­se på. Det er vig­tigt ik­ke at kø­re hen­de for hur­tigt frem. Hun er me­get vel­træ­net, for­di hun al­tid har træ­net me­get se­ri­øst og in­ten­sivt, mens hun har spil­let ba­sket­ball, men hun har ik­ke lø­bet så me­get. «

» Til som­mer skal hun prø­ve at lø­be nog­le kor­te­re di­stan­cer på ba­nen, for man kan tids nok kom­me til at lø­be langt. Hvis hun be­slut­ter sig for at sat­se på løb, er må­let at kom­me med til ju­ni­or- EM i Sve­ri­ge, for­ment­lig på 5.000 me­ter, hvor det vil væ­re en formsag for hen­de at kva­li­fi - ce­re sig. Jeg tør ik­ke si­ge, hvor langt hun kan nå frem­over, men hun bør kun­ne kom­me til at blan­de sig in­ter­na­tio­nalt, « spår Ker­sti Jakob­sen.

An­na Møller spil­ler ba­sket og er en af Dan­marks hur­tig­ste lø­be­re. Men nu har hun nå­et en al­der, hvor hun skal væl­ge den ene sport fra.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.