Forskud­s­fest

Aar­hus tog forskud på fe­sten og fejre­de Dron­nin­gens fød­sels­dag i by­ens ga­der og med et stort gal­las­how

BT - - NYHEDER - Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk

FØDSELDAGSFEST

Sto­re dan­ske og in­ter­na­tio­na­le kunst­ne­re un­der­holdt, da smilets by Aar­hus fejre­de dron­ning Mar­gret­he.

Skønt der sta­dig er en uge til, at re­gen­ten fyl­der 75 år, var et stort show ar­ran­ge­ret i Mu­sik­hu­set Aar­hus i går.

In­den da hav­de Dron­nin­gen blandt an­det væ­ret på ka­ret­tur gen­nem Aar­hus’ ga­der med prins­ge­ma­len ved sin si­de. Fle­re tu­sin­de aar­hu­si­a­ne­re mød­te op langs ru­ten og skab­te en fan­ta­stisk sce­ne.

I går aft es var det så tid til det sto­re gal­las­how med fl ere hund­re­de ind­bud­te gæ­ster, der tal­te alt fra stats- mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt til Aar­hus- mu­si­ke­ren Thomas Hel­mig.

Vær­ten på showet var den al­tid ve­l­o­p­lag­te sku­e­spil­ler Ni­ko­laj Lie Kaas, der med van­lig char­me og hu­mor skab­te en varm stem­ning i Sto­re Sal, der har plads til 1.600 .

Aft enen ind­led­tes af en un­garsk skyg­ge­te­a­ter­grup­pe, der med de­res krop­pe skab­te skyg­ge­bil­le­der fra Dron­nin­gens snart 75 år lan­ge liv.

Si­den fulg­te mu­si­kal­ske indslag fra dan­ske mu­si­ke­re som Ras­mus Wal­ter, Bar­ba­ra Mo­le­ko, Mi­cha­el Falch, An­ne Lin­net og Juli­as Moon samt den ame­ri­kan­ske su­per­stjer­ne Josh Gro­ban.

Og­så den dan­ske stand- up- ko­mi­ker Jo­na­tan Spang fi k lov at ta­ge del i fest­lig­he­der­ne. Han sør­ge­de for lidt me­re ’ kant’, som Ni­ko­laj Lie Kaas ud­tryk­te det. Han stak lystigt til Kron­prin­sens tur over Sto­re­bælts­bro­en og er­klæ­re­de, at han men­te, prins Hen­rik bur­de væ­re kon­ge. Og så kun­ne han i øv­rigt af­slø­re, at showets da­to først og frem­mest var fast­lagt eft er Aar­hus’ eget re­gent­par, Renée Toft Si­mon­sen og Thomas Hel­mig.

» Det blev en ons­dag, så­dan er det, « sag­de Jo­na­tan Spang fra sce­nen, mens pu­bli­kum og roy­a­le gri­ne­de.

Et af aft enens høj­de­punk­ter var fre­esty­le- rap­pe­ren Per Vers, der im­pro­vi­se­re­de sig gen­nem fl ere vers om re­gen­ten.

» Vi ses, når De bli­ver 80, da lig­ner de sik­kert sta­dig Brit­ney Spears, « af­slut­te­de han sin rap.

Si­den fulg­te blandt an­det et im­po­ne­ren­de sam­ar­bej­de mel­lem fl amen­co- dan­se­ren Se­le­na Muñoz og Den Kon­ge­li­ge Liv­gar­des Tam­bourkor­ps.

Pe­ter A. G. og fl ere an­dre aar­hu­si­an­ske mu­si­ke­re fi k til slut lov til at af­slut­te showet med Gnags- klas­si­ke­ren ’ Dan­mark’.

Bå­de små og sto­re prin­ser og prin­ses­ser var på plads i Mu­sik­hu­set Aar­hus , da dron­ning Mar­gret­hes kom­men­de fød­sels­dag blev fejret til den helt sto­re guld­kro­ne.

Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Kon­gen og dron­nin­gen af Aar­hus, Thomas Hel­mig og Renée Toft Si­mon­sen, delt­og na­tur­lig­vis i fød­sel­dags­fe­sten i Mu­sik­hu­set. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.