Hjælp de le­di­ge tid­li­ge­re

BT - - DEBAT - KON­TANT­HJÆLP

Elin Da­hl Christensen & Hel­le Nielsen, Lands­for­e­nin­gen Le­di­ges Vil­kår Vi sav­ner for­slag, der skal for­hin­dre, at ar­bejds­pa­ra­te le­di­ge over­ho­ve­det en­der på kon­tant­hjælp. Til­bud om sam­ta­ler på job­cen­tret de før­ste tre må­ne­der, når man har op­brugt ret­ten til dag­pen­ge og ar­bejds­mar­ked­sy­del­se, er ik­ke nok.

Er man le­dig og har op­brugt sin ret til dag­pen­ge, skal man sæl­ge hus, bil mv. og der­eft er bru­ge al­le si­ne pen­ge på nær 10.000 kr. På det tids­punkt, man bli­ver be­ret­ti­get til kon­tant­hjælp, er man­ge der­for fat­ti­ge og mar­gi­na­li­se­re­de.

Ud­sig­ten til at få job bli­ver ik­ke bed­re af, at man er fat­tig og har mi­stet sit net­værk. For­æl­de­de kom­pe­ten­cer gør det og­så svært at få job.

AE- rå­det har via en un­der­sø­gel­se kon­sta­te­ret, at det kun er ca. 24 pct. af al­le job, der bli­ver be­sat af en le­dig. Kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re har ty­pisk væ­ret le­di­ge i man­ge år og har der­for ek­stra svært ved at få job. Nog­le men­ne­sker går fra sy­ge­dag­pen­ge til kon­tant­hjælp. De bli­ver ik­ke hur­ti­ge­re ra­ske, for­di de­res øko­no­mi for­rin­ges – tvær­ti­mod.

I dag op­le­ver rig­tig man­ge, at nyt­tejob og an­dre for­mer for ak­ti­ve­ring kun er en mid­ler­ti­dig par­ke­ring. En be­tin­gel­se for suc­ces er der­for, at der ska­bes fl ere job.

Lands­for­e­nin­gen Le­di­ges Vil­kår er mod­stan­der af, at kon­tant­hjæl­pen for­rin­ges med 110 kr. pr. må­ned. Ek­stra pen­ge til ak­ti­ve­re­de bør kom­me fra de virk­som­he­der, der får glæ­de af den le­di­ges ar­bejds­kraft . En virk­som­heds­prak­tik på 4 uger er be­stemt 1.000 kr. værd.

Når syg­dom skal be­kæm­pes, er den bed­ste løs­ning en tidlig be­hand­ling. Det sam­me er til­fæl­det med le­dig­hed.

Der­for un­drer det, at le­di­ge kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re skal klæ­des helt af til skin­det, før de får hjælp. Sam­fun­det vil­le kun­ne spa­re man­ge pen­ge, og den en­kel­te få et bed­re liv, hvis sam­fun­det hjalp de le­di­ge, før de end­te på kon­tant­hjælp.

Fo­to: Thomas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.