Ja, gym­na­si­et er ik­ke for al­le

BT - - DEBAT - NI­CO­LAI POUL­SEN

For­mand, Bor­ger­li­ge Stu­de­ren­de

synd at stil­le krav. Det er synd at la­de væ­re. At los­se så man­ge men­ne­sker ind i gym­na­si­et som mu­ligt, uan­set de­res fag­li­ge for­ud­sæt­nin­ger, er at gø­re gym­na­sie­e­le­ver en gi­gan­tisk bjør­ne­tje­ne­ste. Det er ik­ke, og det må ik­ke bli­ve me­nin­gen med gym­na­si­et. Der­for er vi til­hæn­ge­re af et ad­gangs­krav på 7 af den simp­le år­sag, at gym­na­si­et er til for, at folk bli­ver ud­dan­net til at ta­ge en vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­se. Det kan

DET ER IK­KE

sik­kert væ­re me­get hyg­ge­ligt at gå i gym­na­si­et, selv­om man ik­ke har de fag­li­ge for­ud­sæt­nin­ger. Men det er ik­ke fair over for no­gen, at man har få­et en idé om, at al­le un­ge men­ne­sker i Dan­mark skal gå på gym­na­si­et, for­di det er det ene­ste sa­lig­gø­ren­de.

DEN INDSTIL­LING ØDE­LÆG­GER

kva­li­te­ten af vo­res gym­na­si­um. Og vi hø­rer fl ere uni­ver­si­tets­un­der­vi­se­re si­ge, at uni­ver­si­te­tet nu skal age­re en form for 4. g, hvor de skal læ­re ele­ver nog­le fær­dig­he­der, som de før hav­de i kraft af de­res stu­den­terek­sa­men. Vi kan ik­ke få et bed­re gym­na­si­um, hvis vi ik­ke ta­ger hånd om det pro­blem, at alt for man­ge kom­mer på gym­na­si­et i dag. Det er en tra­ge­die for al­le ele­ver, for­di det ud­van­der kva­li­te­ten af gym­na­si­et. Det har og­så kon­se­kven­ser læn­ge­re op­pe i ud­dan­nel­ses­sy­ste­met.

sent, og i den for­stand er det godt, at vi har HF, som folk kan ta­ge se­ne­re i li­vet. Men jeg har svært ved at se, at man kan præ­ste­re bed­re året eft er 9. klas­se, hvis man har et ka­rak­ter­snit, der lig­ger un­der 7. Om ik­ke an­det kan man ta­ge 10. klas­se og gø­re for­sø­get igen.

FOLK KAN BLOM­STRE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.