Nej, vi skal ik­ke fra­sor­te­re ele­ver

BT - - DEBAT - MAT­HIL­DE VINT­HER

For­mand, Dan­ske Gym­na­sie­e­le­vers Sam­men­slut­ning

ka­rak­ter­krav, for­di det byg­ger på en helt mis­for­stå­et dis­kus­sion. Ud­dan­nel­se hand­ler om at gø­re folk dyg­ti­ge­re, ik­ke at ude­luk­ke folk fra at bli­ve dyg­ti­ge­re. Og vi tror ik­ke på, at ka­rak­ter­krav gør no­gen dyg­ti­ge­re. Hvis man vil for­bed­re kva­li­te­ten i gym­na­si­et, er ka­rak­ter­kravs­dis­kus­sio­nen ik­ke det cen­tra­le. Po­li­ti­ker­ne bur­de i ste­det kig­ge på nye ek­sa­mens­for­mer og me­re fe­ed­ba­ck fra læ­rer­ne til ele­ver­ne. Det kan væ­re

VI ER IMOD

med til at høj­ne ni­veau­et. Der­i­mod er ka­rak­te­rer nog­le gan­ge med til at spæn­de ben for læ­rings­mil­jø­et, for­di det frem­mer en præ­sta­tions­kul­tur.

at ta­le om et ka­rak­ter­snit på 7 for at kom­me i gym­na­si­et. Man vil ude­luk­ke 53 pro­cent af de ele­ver, der går på gym­na­si­et i dag. Det vil og­så væ­re skævvri­den­de, for­di man­ge ele­ver fra min­dre ve­lud­dan­ne­de hjem på for­hånd vil bli­ve sor­te­ret fra. I dag er nog­le gym­na­sie­e­le­ver møn­ster­bry­de­re, for­di de må­ske har haft nog­le uhel­di­ge om­stæn­dig­he­der i fol­ke­sko­len, men

DET ER AB­SURD

kom­mer igen på gym­na­si­et. Set i det lys vil ka­rak­ter­krav væ­re øde­læg­gen­de for vo­res ud­dan­nel­ses­sy­stem.

svært ved at reg­ne og skri­ve i gym­na­si­et, er det svært at kom­me igen­nem. Der­for fo­re­slår vi, at man ind­fø­rer scre­e­nin­ger, når ele­ver­ne be­gyn­der i gym­na­si­et, så de mest ud­for­dre­de kan mod­ta­ge sær­lig til­ret­telag­te kur­ser i det før­ste hal­ve år for at løft e dem. På den må­de bru­ger man ud­dan­nel­se til det, som ud­dan­nel­se net­op kan: at gø­re folk dyg­ti­ge­re i ste­det for at fra­sor­te­re dem på for­hånd.

HAR MAN ME­GET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.