En ny skil­le­linje i dansk po­li­tik

ME­NER

BT - - DEBAT -

Som væl­ge­re er vi vant til at de­le dansk po­li­tik op i to blok­ke. En rød og en blå. Den ene øn­sker Hel­le Thor­ningS­ch­midt som stats­mi­ni­ster – den an­den Lars Løk­ke Ras­mus­sen. MEN EN NY og vig­tig skil­le­linje er ved at teg­ne sig i dansk po­li­tik. En skil­le­linje, der bry­der med den nor­ma­le tan­ke­gang på Chri­sti­ans­borg.

Li­be­ral Al­li­an­ce, En­heds­li­sten og Dansk Fol­ke­par­ti har i den se­ne­ste tid ved fl ere lej­lig­he­der vist sig som en over­ra­sken­de al­li­an­ce. Se­ne­st da In­for­ma­tion i går med en op­gø­rel­se fra tæn­ket­an­ken Justi­tia kun­ne for­tæl­le, at myn­dig­he­der­ne nu har 268 til­la­del­ser til at træn­ge ind hos pri­va­te bor­ge­re el­ler virk­som­he- der uden en dom­mer­ken­del­se. Tal­let har væ­ret støt sti­gen­de i 12 år un­der bå­de blå og rø­de re­ge­rin­ger.

Det er et pro­blem, og de tre par­ti­er i den uhel­li­ge al­li­an­ce me­ner, at det et gå­et for vidt. TID­LI­GE­RE HAR LI­BE­RAL Al­li­an­ce, En­heds­li­sten og Dansk Fol­ke­par­ti gjort fæl­les front i kam­pen for at hæ­ve mi­ni­stres pen­sions­al­der og skæ­re i de­res pen­sion. De tre par­ti­er stod og­så sam­men, da re­sten af Fol­ke­tin­get vedt­og en ny of­fent­lig­heds­lov, der blandt an­det mørk­lag­de do­ku­men­ter om mi­ni­stres ar­bej­de. DER ER ET væ­sent­ligt fæl­les træk i de sa­ger, hvor den nye al­li­an­ce vi­ser sig. Det er, når mag­tap­pa­ra­tet og bor­ger­ne ik­ke har sam­me in­ter­es­se. De gam­le bæ­ren­de par­ti­er er på mag­tens si­de. Be­skyt­ter sig selv og de­res pri­vil­e­gi­er. De tre nye har i hvert af de kon­kre­te til­fæl­de væ­ret på bor­ger­nes si­de.

Det er et nød­ven­digt los til sy­ste­met og kan væ­re et til­trængt løft til til­li­den mel­lem po­li­ti­ke­re og væl­ge­re, når de tre par­ti­er ud­for­drer va­ne­tænk­nin­gen og ik­ke la­der sig spi­se af med, at ’ så­dan har det al­tid væ­ret’. ansv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.