BAL­DER AF STÅL – HVOR­FOR IK­KE? ’’

BT - - DEBAT -

Næp­pe var nyhe­den om at fi tnes­sdron­nin­gen Char­lot­te Bircow stil­ler op til fol­ke­tings­val­get for Li­be­ral Al­li­an­ce, før de­bat­ten rul­le­de om ge­ni­a­li­te­ten i det over­ra­sken­de kar­ri­e­reskift . På de so­ci­a­le me­di­er var der bå­de kram og hån­li­ge kom­men­ta­rer i ri­ge­li­ge mæng­der. Vir­ker det ik­ke lidt des­pe­rat, blev der spurgt. Nu mang­ler vi ba­re et par­ti, der op­stil­ler Mi­ck­ey Mou­se, lød en an­den nedladende kom­men­tar. Den ene dag er er­hvervspro­fi ler en man­gelva­re i po­li­tik, og når så én mel­der sig på ba­nen, er det åben­bart galt, at hun har tjent si­ne pen­ge på dan­sker­nes fo­re­truk­ne mo­tions­form, fi tness. OG­SÅ DIG­TE­REN YA­HYA Has­sans med­del­el­se om, at han er klar til valg­kamp, hvis alt­så Na­tio­nal­par­ti­et bli­ver op­stil­lings­be­ret­ti­get, fi k en blan­det mod­ta­gel­se. En ’ lat­ter­lig­gø­rel­se af vo­res de­mo­kra­ti,’ lød en kom­men­tar må­l­ret­tet bå­de Bircow og Has­san. Det brin­ger ty­de­lig­vis sin­de­ne i kog, når ken­dis­ser gør de­res en­tré på den po­li­ti­ske sce­ne. Ik­ke for­di det er no­get nyt, for tal­ri­ge kend­te men­ne­sker har gen­nem åre­ne for­søgt sig i po­li­tik. Med bå­de go­de og dår­li­ge er­fa­rin­ger til føl­ge.

For selv­føl­ge­lig – og hel­dig­vis – er det ik­ke nok at stil­le med et kendt an­sigt og et kendt navn for at bli­ve en suc­ces i dansk po­li­tik. Man skal ha­ve no­get på hjer­te. Et po­li­tisk pro­jekt. Set i det lys er der in­gen grund til for­ar­gel­se el­ler un­dren over, at so­ci­al­rå­d­gi­ver­nes tid­li­ge­re for­mand, Bet­ti­na Post, har få­et hen­ven­del­ser fra fl ere par­ti­er. At ge­bær­de sig i po­li­tik hand­ler dog om me­get an­det end at tur­ne­re one­li­ners på li­ve- tv. Det hand­ler og­så om at vi­se yd­myg­hed og om at in­d­ord­ne sig. Og in­di­mel­lem og­så om at be­sid­de den nød­ven­di­ge ky­nis­me og slå til, når tak­tik vin­der over pæn­hed.

Char­lot­te Bircow bli­ver ik­ke en suc­ces i dansk po­li­tik, for­di hen­des ’ bal­der- af- stål- dvd’er’ sæl­ger godt, el­ler for­di hun sam­ler ful­de hu­se til si­ne fored­rag. Men hen­des navn vil helt sik­kert ska­be op­mærk­som­hed i valg­kam­pen, og så er det jo op til kan­di­da­ten at si­ge no­get, som væl­ger­ne gi­der hø­re på. Der er stor for­skel på at væ­re kendt og kan­di­dat – og må­ske si­den fol­ke­valgt.

Tv- vær­ten Claus Bor­res kar­ri­e­re som Ven­stre- po­li­ti­ker blev så­le­des kort, da han fandt ud af, at han selv skul­le hæn­ge valg­pla­ka­ter op. Sku­e­spil­le­ren Jens Ok­king blev valgt til

Hen­ny Christensen, Hvad vil et ka­rak­ter­gen­nem­snit på for ek­sem­pel 7 kom­me til at be­ty de for gym­na­si­er­ne? Eu­ro­pa- Par­la­men­tet, men han funk­le­de al­drig i rol­len som po­li­ti­ker, for han fandt sig ik­ke til ret­te med spil­le­reg­ler­ne i Ju­ni- Be­væ­gel­sen. Lars Ko­lind til­hø­rer kred­sen af de oft e ef­ter­ly­ste er­hvervs­folk, men han ram­te ik­ke bol­den rent i det po­li­ti­ske spil, og kar­ri­e­ren i Ny Al­li­an­ce blev kort. Jør­gen Poul­sen for­må­e­de hel­ler ik­ke at veks­le sin sto­re po­pu­la­ri­tet fra Rø­de Kors til po­li­ti­ske trum­fer.

Omvendt har kug­le­stø­de­ren Joachim B. Ol­sen kla­ret om­plant­nin­gen fra eli­tei­dræt til fol­ke­valgt på Chri­sti­ans­borg. Iføl­ge LOs uge­brev A4 har den tid­li­ge­re sølvvin­der ved OL nu re­kor­den som den po­li­ti­ker, der har blan­det sig i de­bat­ten ved fl est mø­der i fol­ke­tings­sa­len si­den 2011. MAN KAN DA ik­ke for­tæn­ke par­ti­er i, at de ger­ne vil ha­ve kan­di­da­ter, der for­mår at kom­me ud over ram­pen med bud­ska­ber­ne. Li­ge­som ken­dis­ser vel ik­ke hel­ler ik­ke skal af­skæ­res fra at gå ind i po­li­tik, for­di de er kend­te. De at­trak­ti­ve er kan­di­da­ter med tro­vær­dig­hed og me­get ger­ne til­sat et skvæt af den svært de­fi nér­ba­re x- fak­tor. Plus alt­så fag­lig­hed og yd­myg­hed. Uden dét skal ken­diskan­di­da­ter ik­ke reg­ne med no­gen lang kar­ri­e­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.