Li­ste Ya­hya

BT - - DEBAT -

Det er alt­af­gø­ren­de for de­mo­kra­tiets fort­sat­te be­stå­en, at den vok­sen­de grup­pe af ny­dan­ske­re fø­ler sig re­præ­sen­te­ret po­li­tisk. (...) Na­tio­nal­par­ti­et ar­bej­der for øget ind­van­dring til Dan­mark. (...) Det kan man væ­re ue­nig i, og så må man stem­me på et an­det par­ti. Men det gør ik­ke par­ti­et udansk. Det gør det nu­dansk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.