LARS LØK­KE UND

Kort før val­get er Løk­ke pres­set af eget bag­land, pro­ble­mer i blå blok og hi­sto­risk frem­gang for S. Hans mang­len­de po­li­tik kan ko­ste sej­ren, ly­der kri­tik­ken

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk Thomas Nør­mark Krog tnk@ bt. dk

VALG­KAMP

Pro­ble­mer­ne tår­ner sig op for Ven­stres for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen. Nu kna­ger det i eg­ne ræk­ker, hvor bå­de kri­ti­ke­re i bag­lan­det og i blå blok stil­ler spørgs­måls­tegn ved for­man­dens stra­te­gi, som nog­le fryg­ter kan ko­ste en el­lers næ­sten sik­ker valgsejr.

Kri­tik­ken kom­mer sam­ti­dig med, at stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt præ­ste­rer de bed­ste me­nings­må­lin­ger si­den val­get i 2011, og DFs for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl i går be­skyld­te ham for at væ­re » tæt på hyk­le­ri « .

Ven­stre prø­ve­de i går at få dis­kus­sio­nen til at hand­le om Thor­nings løf­te­brud ved at hæn­ge et ban­ner med al­le løf­te­brud­de­ne op på det sor­te tårn, Crow­ne Pla­za på Ama­ger.

Men pro­ble­mer­ne tår­ner sig op for Løk­ke. Hans eget bag­land kla­ger over, at han står i spid­sen for en po­li­tik, der ik­ke er klar nok. For­man­den for Ven­stre i Skan­der­borg, Maria Noe Hoi, ef­ter­ly­ser, at Ven­stres po­li­ti­ske sig­te­linjer bli­ver me­re kon­kre­te og må­l­ba­re.

Løf­te­brud­s­fæl­de

» Jeg kan godt for­stå, at Ven­stres le­del­se er ban­ge for at hav­ne i en løft­brud­s­fæl­de. Men vi er nødt til at væ­re no­get me­re kon­kre­te på nog­le po­li­ti­ske om­rå­der, så væl­ger­ne har mu­lig­hed for at ta­ge stil­ling til vo­res po­li­tik. El­lers ri­si­ke­rer vi, at det en­der med at bli­ve et valg mel­lem, hvil­ke per­so­ner man bedst kan li­de, frem­for hvil­ken po­li­tisk linje væl­ger­ne øn­sker for Dan­mark, « si­ger hun.

Kan ko­ste valgsej­ren

Net­op per­sonspørgs­mål er et stort pro­blem, for­di Lars Løk­ke lig­ger me­get lavt i tro­vær­dig­heds­må­lin­ger­ne, i mod­sæt­ning til Hel­le Thor­ning.

Ben­ny Damgaard, Ven­stres lo­kal­for­mand i Lol­lands kom­mu­ne­for­e­ning, si­ger:

» Det kan ko­ste valgsej­ren. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har få­et med­vind og haft det i no­gen tid, uden at vi har væ­ret ude at mar­ke­re os, så det er der­for jeg på­pe­ger, at vi må­ske skul­le til at sæt­te tur­bo på at få me­re kant på vo­res po­li­tik. Vi skal sim­pelt­hen mel­de lidt kla­re­re ud, så folk har no­get at for­hol­de sig til. Vi skal ik­ke ba­re vi­se en ret­ning, men vi­se en vej. «

» F. eks. går vi ind for bed­re sy­ge­hu­se, ja­men, det gør samt­li­ge par­ti­er i Fol­ke­tin­get jo. Vi bur­de stil­le no­get op, vi kun­ne må­le et halvt år ef­ter, vi kom til mag­ten. Vi har nu har sat lidt til over en pe­ri­o­de, så må vi stram­me op på no­get, og det her kun­ne væ­re en af ve­je­ne. Jeg er slet ik­ke ude på at få en sne­bold til at rul­le, li­ge­som det ske­te sid­ste år ved tøj- sa­gen, jeg si­ger det her for at gø­re os selv skar­pe­re, « si­ger Ben­ny Damgaard.

Lot­te Tang, der er kom­mu­ne­for­e­nings­for­mand for Ven­stre i Var­de, op­le­ver, at hun får spørgs­mål fra væl­ger­ne om Ven­stres po­li­tik, som som­me­ti­der er svæ­re at be­sva­re - f. eks. om der skal ind­fø­res bru­ger­be­ta­ling hos læ­gen, el­ler om

BER­LING­S­KE BA­RO­ME­TER hvor kon­tant­hjælpslof­tet skal lig­ge:

» Over­ord­net er det jo fint, at vi har ud­stuk­ket nog­le pej­le­mær­ker. Det er vig­tigt, at vi ik­ke lover guld og grøn­ne sko­ve og be­går løf­te­brud, som re­ge­rin­gen har gjort, og det for­står vi par­ti­sol­da­ter jo godt. Men vi må og­så respek­te­re, at nog­le af væl­ger­ne har svært ved at se sig selv i Ven­stre li­ge nu. Der er væl­ge­re, der må­ske væl­ger os fra, for­di vi ik­ke er kon­kre­te nok, for­di de har svært ved at se, hvad vo­res po­li­tik be­ty­der for den en­kel­te. Sær­ligt kan det væ­re svært for førs­te­gangs­væl­ge­re at ta­ge stil­ling til, hvad de skal stem­me, hvis ik­ke vi i vo­res po­li­tik for­mår at ska­be genklang i for­hold til net­op de­res hver­dag, « si­ger hun.

Ber­ling­s­kes po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Thomas Lar­sen me­ner, at sa­gen er dybt al­vor­lig for Løk­ke.

Er un­der vold­somt tidspres

» Det er dybt pro­ble­ma­tisk for Lars Løk­ke, at par­ti­fæl­ler­ne i det po­li­ti­ske bag­land ik­ke kan gen­nem­skue, hvad det egent­lig er, Ven­stre vil. Det gør ek­stra ondt, at kri­tik­ken kom­mer nu, for Løk­ke er un­der vold­somt tidspres for at få for­mid­let Ven­stres po­li­tik. Vi skal hu­ske, val­get kan kom­me in­den for me­get kort tid, « si­ger Thomas Lar­sen.

Sam­ti­dig slår det rev­ner i sam­men­hol­det i blå blok.

DFs for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl spil­ler med mus­k­ler­ne og an­gri­ber Løk­ke for » nær­mest hyk­le­ri « for­di han med­vir­ke­de til at gi­ve dan­sker­ne skat­te­ra­bat ved at be­ta­le skat af de­res ka­pi­tal­pen­sio­ner nu, i ste­det for når de går på pen­sion, hvil­ket skaf­fe­de ca. 100 ek­stra mia. i statskas­sen i 2013- 15. Løk­ke ad­va­rer om, at væk­sten vil væ­re for svag ef­ter 2020, men Thu­le­sen Da­hl me­ner, at det har han selv med­vir­ket til.

Mens Thu­le­sen vil ha­ve en stør­re of­fent­lig sek­tor, vil Li­be­ral Al­li­an­ces for­mand Anders Samuelsen ha­ve en min­dre. Hver­ken Thu­le­sen el­ler Samuelsen vil kri­ti­se­re Løk­ke for ik­ke at væ­re kon­kret nok, men de un­der­stre­ger beg­ge, at de selv er me­get kon­kre­te.

Der skal kæm­pes for sej­ren

» Jeg vil helst ik­ke blan­de mig i an­dre par­ti­ers stra­te­gi. Selv prø­ver vi at væ­re væ­re me­get kon­kre­te om alt, men det er så vo­res må­de at gø­re det på, « si­ger Anders Samuelsen.

» Vi skal jo ik­ke for­hand­le re­ge­rings­grund­lag med Ven­stre, selv om jeg reg­ner med, at de spør­ger os, hvad vi me­ner på for­skel­li­ge vig­ti­ge om­rå­der, « si­ger Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl.

Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer In­ger Støj­berg ta­ger kri­tik­ken ro­ligt:

» Jeg har he­le ti­den vidst, det vil­le bli­ve et tæt valg. Der skal kæm­pes for sej­ren hver dag - og vi kæm­per bedst i flok, « si­ger hun.

» Der bli­ver ik­ke ind­ført bru­ger­be­ta­ling hos læ­gen, og det har vi sagt. På sund­heds­om­rå­det si­ger vi, vi vil ha­ve en Kræft­plan 4 og pa­tien­t­ret­tig­he­der­ne til­ba­ge, li­ge­som vi vil af­sæt­te en mia. til sund­heds­væs­net. An­gå­en­de kon­tant­hjælp si­ger vi, at 454.215 kr. om året er for me­get til et par på kon­tant­hjælp med tre børn. Vi kan sim­pelt­hen ik­ke si­ge præ­cis, hvor lof­tet skal lig­ge for vi vil ik­ke be­gå løf­te­brud li­ge­som Hel­le Thor­ning, « si­ger In­ger Støj­berg.

TORS­DAG 9. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.