Ar­mer op til valg­kamp med S- løf­te­brud

BT - - NYHEDER -

VALG­TROM­MER

Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) er i gang med at gø­re det sam­me som ved sid­ste valg: Sny­de sig til mag­ten.

Så­dan ly­der pa­ro­len fra Ven­stre, der bru­ger 700 kva­drat­me­ter ban­ner på at ud­stil­le re­ge­rin­gens brud­te løf­ter.

50 løf­ter er det ble­vet til på ban­ne­ret, der ons­dag pry­der ho­tel­let Crow­ne Pla­za Co­pen­ha­gen Towers i Kø­ben­havn – ar­ne­ste­det for re­ge­rin­gens uger­nin­ger, som Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer In­ger Støj­berg ud­tryk­ker det.

» Ved sid­ste valg lo­ve­de man guld og grøn­ne sko­ve. De kun­ne lø­se al­le pro­ble­mer, hvis ba­re vi al­le ar­bej­de­de 12 mi­nut­ter me­re. Og det, vi kan se nu, er, at de har brudt løf­ter­ne ét for ét. Når ban­ne­ret nu hæn­ger her på Crow­ne Pla­za, så er det for­di, det er ar­ne­ste­det for løf­te­brud­de­ne, for­di det var her, re­ge­rings­grund­la­get blev skre­vet, « si­ger hun med hen­vis­ning til for­hand­lin­ger­ne i det sor­te tårn.

In­ger Støj­berg for­tæl­ler, at Ven­stre vil ha­ve et Dan­mark, hvor det al­tid kan be­ta­le sig at ar­bej­de, hvor man som pri­vat er­hvervs­dri­ven­de ik­ke over­dyn­ges med byr­der, og hvor de ind­van­dre­re, der bå­de kan og vil, er vel­kom­ne, mens der skal sæt­tes bar­ri­e­rer op for de an­dre.

Og så vil man vist helst ik­ke ha­ve et Dan­mark, hvor Ven­stre i frem­ti­den selv kan få smidt be­skyld­nin­ger om løf­te­brud i ho­ve­d­et. Hidtil har Ven­stre kun gi­vet ét kon­kret løf­te til væl­ger­ne: Hånd­vær­ker­fradra­get skal ge­nind­fø­res

Kan du næv­ne no­gen løf­ter ud over hånd­vær­ker­fradra­get?

» Vi vil ska­be et Dan­mark, hvor det kan be­ta­le sig at ar­bej­de. Og hvor der er styr på ind­van­drin­gen. « BNB

Ven­stre sæt­ter ban­ner op an­gå­en­de re­ge­rin­gens løf­te­brud på Crow­ne Pla­za, hvor re­ge­rin­gen i sin tid for­hand­le­de de­res grund­lag. In­ger Støj­berg så nær­me­re på ban­ne­ret. Fo­to: Si­mon Læs­søe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.