Abe- og hund­e­bid gi­ver ra­bies

BT - - NYHEDER -

SYG­DOMS­RI­SI­KO

En gå­tur i jung­len el­ler gen­nem by­en med strej­fen­de hunde. De fle­ste af de dan­ske­re, der i 2014 måt­te be­hand­les for ra­bies, blev bidt af aber el­ler hunde i ud­lan­det, op­ly­ser Sta­tens Se­rum In­sti­tut.

I alt blev 156 dan­ske­re sid­ste år be­hand­let, ef­ter de hav­de væ­ret ud­sat for mu­lig smit­te. In­gen af dem ud­vik­le­de syg­dom­men. Ud af dem hav­de 139 på­dra­get sig smit­te­ri­si­ko­en i ud­lan­det – over halv­de­len i Asi­en. Nut­te­de, javist, men hol­der du pøl­ler­ne for dig selv, er der min­dre ri­si­ko for hund­e­gal­skab. Fo­to: Reu­ters I Thailand ale­ne blev 52 per­so­ner bidt, of­test af hunde el­ler aber.

Et min­dre an­tal dan­ske­re – 16 helt præ­cist – måt­te be­hand­les for ra­bies, da de blev bidt af fla­ger­mus i Dan­mark, mens en en­kelt blev bidt af en kat im­por­te­ret fra Rusland.

Ra­bies, der og­så i nog­le til­fæl­de kal­des hund­e­gal­skab, er en virus, som fin­des i stort set he­le ver­den. I Øst­eu­ro­pa fo­re­kom­mer den lo­kalt, mens der og­så jævn­ligt ses ud­brud af ra­bies i Vest­eu­ro­pa – se­ne­st i Græken­land 2014.

Dan­mark har væ­ret fri for klas­sisk ra­bies si­den 1982, mens fla­ger­mus­ra­bies blev fun­det før­ste gang i 1985. Man har se­ne­st fun­det ra­bies i en fla­ger­mus i 2009.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.