SKUDT OT­TE GA

End­nu en sort mand blev dræbt af en ame­ri­kansk be­tjent

BT - - NYHEDER - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

RA­C­EU­RO

Da den 50- åri­ge sor­te ame­ri­ka­ner Wal­ter Scott blev stop­pet i sin bil for en de­fekt brem­se­lyg­te, blev han lidt uro­lig. Spæn­din­gen imel­lem USAs sor­te bor­ge­re og lan­dets hvi­de be­tjen­te er nem­lig ta­get til. Ti mi­nut­ter se­ne­re var Wal­ter Scott død - skudt ot­te gan­ge i ryg­gen.

Li­ge si­den den 18- åri­ge sor­te ame­ri­ka­ner Mi­cha­el Brown i juli sid­ste år blev skudt og dræbt af en hvid be­tjent i by­en Fer­gu­son i sta­ten Mis­souri, har USA op­le­vet vold­som­me ra­c­eu­ro­lig­he­der fra New York Ci­ty på øst­ky­sten til Los An­ge­les på vest­ky­sten.

Og uro­lig­he­der­ne blev kun vær­re, da den 43- åri­ge sor­te far til seks Eric Gar­ner blev kvalt og dræbt af en hvid po­li­ti­mand i New York, og den ba­re 12 år gam­le Ta­mir Ri­ce blev skudt og dræbt af en hvid be­tjent i Cle­veland, Ohio.

Men trods dis­se sa­gers vold­som­me na­tur, så kan in­tet må­le sig med Wal­ter Scott- sa­gen, der på ny har skabt chok­til­stan­de i USA.

Den mest bruta­le sag

Li­ge­som Eric Gar­ners død blev det he­le op­ta­get på vi­deo af et ano­nymt øjen­vid­ne. Og i dag har he­le ver­den kun­net se det cho­ke­ren­de sce­ne­ri, der er som ta­get ud af en uhyg­ge­lig Hol­lywood- fi lm.

Det be­gyn­der med et hånd­ge­mæng kort eft er, at po­li­ti­man­den Mi­cha­el Sla­ger ( 33 år) har bedt Wal­ter Scott om at sti­ge ud af bi­len.

Be­tjen­ten tru­er an­gi­ve­ligt den nu an­hold­te Scott med en strøm­pi­stol. Men den 50- åri­ge ’ tra­fi ksyn­der’ vri­der sig løs og fl yg­ter fra ste­det.

Nu bur­de Mi­cha­el Sla­ger iføl­ge Cle­velands po­li­ti­vedtægt til­kal­de hjælp og lø­be eft er den fl yg­ten­de og ty­de­lig­vis ube­væb­ne­de Wal­ter Scott, der på in­gen må­de tru­er be- tjen­ten el­ler an­dre bor­ge­re. I ste­det træk­ker Mi­cha­el Sla­ger sin tje­ne­ste­re­vol­ver, sig­ter om­hyg­ge­ligt og af­fy­rer der­eft er ot­te skud, der næ­sten al­le ram­mer Wal­ter Scott i ryg­gen.

Dæk­ker si­ne spor

Den­ne fal­der hur­tigt død om på jor­den. Og der­eft er ful­den­der den mor­de­ri­ske be­tjent sin for­bry­del­se: Før hjæl­pen an­kom­mer i form af en sort po­li­ti­kol­le­ga, sam­ler Sla­ger så­le­des sin strøm­pi­stol op fra det sted, hvor den før­ste kon­fron­ta­tion fandt sted. Han går til­ba­ge til den nu dø­de Wal­ter Scott, og her smi­der han diskret strøm­pi­sto­len ved si­den af li­get.

Der­eft er rin­ger Mi­cha­el Sla­ger til po­li­tiets alarm­cen­tral og for­tæl­ler, at Wal­ter Scott først over­faldt ham, der­eft er stjal hans strøm­pi­stol og til sidst tru­e­de ham ( Sla­ger) på li­vet.

Un­der nor­ma­le om­stæn­dig­he­der vil­le det nu væ­re po­li­ti­man­dens ord imod det nu dø­de off ers. Men da he­le op­trin­net var op­ta­get på vi­deo, nyt­te­de po­li­ti­man­dens løgn in­gen­ting. Og Mi­cha­el Sla­ger er nu sig­tet for over­lagt drab.

Den juri­di­ske slut­linje er iføl­ge den dan­ske USA- eks­pert og cand. mag. i in­ter­na­tio­nal hi­sto­rie Mads Fug­le­de en sund ud­vik­ling. Trods den til­ta­gen­de ra­c­eu­ro i USA me­ner han, at den ra­ci­sti­ske po­li­ti­vold er for ned­ad­gå­en­de, men der kom­mer me­re frem.

» For ba­re ti år si­den vil­le der sik­kert ik­ke væ­ret sket no­get med be­tjen­ten. Men nu har al­le en mo­bil­te­le­fon med ka­me­ra. Og der­for kom­mer den slags sa­ger frem i da­gens lys, « si­ger Mads Fug­le­de.

Han vur­de­rer, at vi­deo­op­ta­gel­ser og bil­le­der kan be­græn­se an­tal­let af over­greb.

» De ame­ri­kan­ske po­li­ti­styr­ker har li­ge si­den 90’ er­ne og ra­c­eu­ro­lig­he­der­ne i Los An­ge­les ar­bej­det hård på at be­græn­se den slags vold. Og jeg tror, at det lyk­kes. Men den nye op­mærk­som­hed om­kring og vi­deo­op­ta­gel­ser af vol­den, der sta­dig fi nder sted, kan må­ske væ­re med til at re­du­ce­re tal­let yder­li­ge­re, « si­ger Mads Fug­le­de til BT.

TORS­DAG 9. APRIL 2015

Den hvi­de ame­ri­kan­ske po­li­ti­be­tjent Mi­cha­el Sla­ger fra sta­ten South Ca­ro­li­na vid­ste ik­ke, at han blev fil­met, da han skød den 50- åri­ge Wal­ter ot­te gan­ge i ryg­gen. Nu vil Sla­ger bli­ve sig­tet for over­lagt drab. Fo­to: Reu­ters

Selv­om han for­søg­te at dæk­ke si­ne spor og ly­ve, sid­der be­tjen­ten Mi­cha­el Sla­ger nu bag trem­mer. Her hans of­fi­ci­el­le ’ mugs­hot’. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.