Det ame­ri­kan­ske ra­ce­pro­blem

Uro­en i USA bun­der i pro­ble­mer, der er me­re kom­pli­ce­re­de end som så

BT - - NYHEDER - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

ARVESYND

Det er op­lagt at sky­de skyl­den på de hvi­des ra­cis­me, når snak­ken fal­der på det se­ne­ste po­li­ti drab i USA. Men pro­ble­ma­tik­ken er me­re kom­pli­ce­ret end som så.

Da ko­mi­ke­ren Bill Cos­by i 2004 så­le­des le­ve­re­de en off ent­lig brand­ta­le imod si­ne eg­ne ame­ri­kan­ske ra­ce­fæl­ler og sag­de, at han selv og USAs øv­ri­ge sor­te be­folk­ning frem­over bur­de ta­ge an­sva­ret for de­res eg­ne pro­ble­mer, blev han nær­mest ud­råbt til for­ræ­der. Men iføl­ge den dan­ske USA- eks­pert, cand. mag. Mads Fug­le­de hav­de Bill Cos­by helt ret.

» Det sva­rer til Ya­hya Has­san i Dan­mark. Det er al­drig po­pu­lært at si­ge den slags om ’ si­ne eg­ne’. Men det er nød­ven­digt, « si­ger Mads Fug­le­de, der hur­tigt un­der­stre­ger, at USAs sor­te be­folk­ning ik­ke står ale­ne med pro­ble­met.

» Det ak­tu­el­le ek­sem­pel fra South Ca­ro­li­na ly­der jo som over­lagt drab - in­tet min­dre. Jeg ved ik­ke en­gang, om der lig­ger et ra­ci­stisk mo­tiv bag. Men el­lers tror jeg på man­ge må­der, ’ sor­te pro­ble­mer’, at især USAs sor­te fædre ik­ke ta­ger an­svar for de­res eg­ne børn - de un­ge fa­mi­li­er er ik­ke- ek­si­ste­ren­de. Og han med­del­te i 2004 li­geud, at man ik­ke læn­ge­re kun­ne sky­de skyl­den på ’ Whi­tie’ ( den hvi­de mand).

Og selv­om Mads Fug­le­de ik­ke bru­ger sam­me ord, så be­kræft er han, at USAs sor­te be­folk­ning skal ar­bej­de på de­res egen kul­tur for at for­mind­ske pro­ble­mer­ne med kri­mi­na­li­tet og fa­mi­lie­struk­tur.

» Men sam­ti­dig kan de hvi­de ame­ri­ka­ne­re ik­ke ba­re si­ge ’ nu må i fa’me ta­ge jer sam­men, « si­ger Mads Fug­le­de og til­fø­jer:

» Fra hvid si­de er der nem­lig og­så man­ge pro­ble­mer, der skal lø­ses. Hvi­de ame­ri­kan­ske be­tjen­te mistæn­ker f. eks. langt hur­ti­ge­re un­ge sor­te bi­li­ster, end de mistæn­ker hvi­de un­ge i sam­me si­tu­a­tion. Pi­sto­ler­ne træk­kes hur­ti­ge­re. Og der­for skal al­le ar­bej­de hårdt for at lø­se el­ler mind­ske pro­ble­mer­ne. «

Bill Cos­by gjor­de sig upo­pu­lær blandt si­ne ame­ri­kan­ske ra­ce­fæl­ler, da han i 2004 gav al­le sor­te en opsang. Si­den er fle­re po­li­ti­drab på sor­te dren­ge og mænd ble­vet fil­met og har ført til mas­si­ve de­mon­stra­tio­ner. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.