TAL­TE MED VEN FØR DØDS­STYRT

Ind­til nu har det væ­ret op­lyst, at kun én dan­sker mi­ste­de li­vet, da Ger­manwings- fly­et styr­te­de ned i de fran­ske al­per. Men der var to

BT - - NYHEDER - Maria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk Mi­ke Kalt­oft

FLY­TRA­GE­DIE

mi­ke@ bt. dk

Li­se Nor­da­hn kun­ne ik­ke hol­de ud­brud­det til­ba­ge, da hun om af­te­nen 24. marts så nyhe­der­ne. ’ Nej, nej, nej, det er løgn’, råb­te hun ad fjern­sy­net, mens bil­le­der­ne vi­ste et flystyrt over de syd­fran­ske al­per. Om bord var en af hen­des næ­re for­ret­nings­part­ne­re, 58- åri­ge Thomas Trep­pe.

» Det gav in­gen me­ning. Li­ge før han steg om bord på fly­et, hav­de han rin­get til mig for at si­ge, at jeg skul­le hu­ske at rin­ge til ham, ef­ter han var ke­de hans fa­mi­lie en døds­an­non­ce i Po­li­ti­ken. lan­det. Han slut­te­de af med at si­ge: ’ så snak­kes vi ved’, mens jeg sag­de: ’ selv­føl­ge­lig, du må ha­ve en rig­tig god tur’, « si­ger Li­se Nor­da­hn.

150 men­ne­sker mi­ste­de li­vet, da Li­se Nor­da­hn lær­te ham først at Ger­manwings- fly­ets an­den­pi­lot, ken­de for et par år si­den. Sam­men 27- åri­ge An­dreas Lu­bitz, be­vidst med sin mand dri­ver hun mo­de­firsty­re­de fly­et, der var på vej fra Bar­ce­ma­et Nor­da­hn Agen­tur, mens Tho­lo­na til Düs­sel­dorf, ned i de syd­fran­mas Trep­pe blandt an­det ar­bej­de­de ske al­per. som eks­port- kon­su­lent for det span

Ind­til vi­de­re har det væ­ret kendt, ske mo­de­mær­ke Sita Murt. Han blev at én dan­sker, in­ge­ni­ø­ren Sø­ren der­for Nor­da­hn Agen­turs mel­lemBerg, mi­ste­de led.li­vet, da An­dreas Lu­bitz, for­ment­lig sty­ret af psy­ki­ske » Han var ba­re et helt fan­ta­stisk pro­ble­mer, send­te fly­et ud på en men­ne­ske. Han var der al­tid for os. døds­ru­te mod jor­den. Men og­så den Han var sød, rar og me­get hjælp­som. 58- åri­ge Thomas Trep­pe om­kom. Jeg har kun ro­sen­de ord at si­ge om

Han blev født i Tys­kland, men fra Thomas, « si­ger Li­se Nor­da­hn. 1979 til 1991 bo­e­de han i Dan­mark, Kort før Thomas Trep­pe steg om hvor han blandt an­det ud­dan­ne­de bord på fly­et, der let­te­de klok­ken sig og stif­te­de fa­mi­lie. I går in­dryk- 10: 01, rin­ge­de han til Li­se Nor­da­hn.

’ Et helt fan­ta­stisk men­ne­ske’

De skul­le mø­des ef­ter på­ske i Bar­ce­lo­na, og sam­men skul­le de af­ta­le, hvil­ke bil­let­ter og da­to­er der vil­le pas­se bedst.

» Der­for sag­de han, at jeg skul­le hu­ske at rin­ge til ham, når han var lan­det, så vi kun­ne af­ta­le det helt præ­cist. Og jeg rin­ge­de til ham som af­talt. Men der ske­te ba­re in­gen­ting. Han var al­tid så ut­ro­lig plig­top­fyl­den­de, så jeg kun­ne ik­ke for­stå, hvor­for vi ik­ke kun­ne få kon­takt til ham, « si­ger Li­se Nor­da­hn, der på sin te­le­fon kun­ne se, at han hav­de rin­get til hen­de klok­ken 9: 34.

Sva­ret på, hvor­for han ik­ke hav­de ta­get sin te­le­fon, fik hun først se­ne­re, da hun tænd­te for fjern­sy­net. Da hun så bil­le­der­ne fra flystyr­tet, tab­te hun næ­sten sin kaf­fe­kop.

» Det var så for­fær­de­ligt. For hvad har de ik­ke op­le­vet i de sid­ste mi­nut­ter « , si­ger Li­se Nor­da­hn.

’ Ind at duf­te Kø­ben­havn’

Selv­om Thomas Trep­pe ik­ke læn­ge­re bo­e­de i Dan­mark, hav­de han til det sid­ste et nært for­hold til lan­det.

» Han tog al­tid hånd om os og de an­dre dan­ske agen­ter. Han var her og­så stort set hver ene­ste gang, der var en mes­se el­ler an­det. Når han var med på mes­ser, skul­le han al­tid ger­ne li­ge ind for­bi Kø­ben­havns cen­trum for at kig­ge lidt rundt. Han for­tal­te, at han ’ li­ge skul­le ind at duf­te Kø­ben­havn’, « si­ger Li­se Nor da­hn og slut­ter:

» Det er så uret­fær­digt, at det skul­le ske. «

Red­nings­ar­bej­det har me­re ka­rak­ter af op­ryd­ning, ef­ter at 150 men­ne­sker blev knust mod klip­pe­mas­si­vet, da Flight 9525 24. marts for­lod luftrum­met alt alt for tid­ligt. Thomas Trep­pe, der i man­ge år bo­e­de i Dan­mark, var blandt dem. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.