Et sid­ste far­vel

BT - - NYHE­DER -

DØDS­AN­NON­CE

’ Vi er dybt tak­nem­me­li­ge for alt det, Tom har gi­vet os, og for hans uforg­lem­me­li­ge smil, som al­tid vil ly­se i vo­res hjer­ter’.

Så­dan ly­der det i døds­an­non­cen i Po­li­ti­ken i går fra fa­mi­li­en til den 58- åri­ge Tho­mas Trep­pe, som mi­ste­de li­vet 24. marts, da et Ger­manwings­fly styr­te­de ned i de fran­ske al­per.

Bo­e­de på Ibiza

Af døds­an­non­cen frem­går det, at den tysk­fød­te Tho­mas Trep­pe bo­e­de i Dan­mark fra 1979 til 1991, i Kø­ben­havn, Hels­in­gør og Ve­jen­brød – en min­dre by, der lig­ger nord for Kø­ben­havn.

Han blev ud­dan­net i Dan­mark og tog til Østrig i 1991 med en cand. psych.- ek­sa­men. In­den han flyt­te­de fra Dan­mark, mød­te han hol­læn­de­ren Ma­rie Lou­i­se van Boxtel, og sam­men fik de en søn.

Par­ret drev en tøj­bu­tik på mid­del­hav­sø­en Ibiza. Iføl­ge den span­ske avis Di­a­rio de Ibiza be­gynd­te Trep­pe i 1995 sin suc­ces­ful­de kar­ri­e­re in­den­for im­port og salg af ty­ske mær­ker i Spa­ni­en og ar­bej­de­de si­den 2007 i Bar­ce­lo­na som mo­de­kon­su­lent med eks­port som spe­ci­a­le.

Ved sin død bo­e­de Tho­mas Trep­pe skif­te­vis i Bar­ce­lo­na og på Ibiza. Det var der, hans hol­land­ske hu­stru be­fandt sig, skri­ver avi­sen Di­a­rio de Ibiza, da hun modt­og be­ske­den om sin mands tragi­ske død.

ma­ma/ mi­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.