Hi­sto­rie DAN­MARK BE­SAT

Den ty­ske in­va­sion af Dan­mark 9. april 1940 gik me­get hur­tigt Hit­lers ero­brin­ger i Eu­ro­pa

BT - - BESÆ TELSEN 1940- 1945 - Mi­cha­el Ol­sen mo@ bt. dk non er sæt­ter n dels nes sold med sig f

BE­SÆT­TEL­SEN

Fi­re ti­mer. Så hur­tigt var mod­stan­den ned­kæm­pet, da ty­sker­ne ryk­ke­de ind i Dan­mark 9. april 1940 i dag for 75 år si­den, som ind­led­nin­gen på ’ De fem on­de år’.

In­va­sio­nen fo­re­gik til lands, til vands og i luf­ten fra kl. 4.15 om mor­ge­nen, da ty­sker­ne iværk­sat­te ’ Ope­ra­tion We­serü­bung- Süd’. Den nord­li­ge del af an­gre­bet gjaldt Nor­ge.

Aa­ben­raa:

Selv om Dan­mark hav­de ind­gå­et en ik­ke- an­grebs­pagt med Tys­kland året før, så blev den fe­jet af bor­det af Adolf Hit­ler.

I alarm­be­red­skab

Den dan­ske hær be­stod af ca. 15.000 mand mod ty­sker­nes ca. 40.000 mand. Selv om hær­le­del­sen læn­ge hav­de set sky­er­ne træk­ke sam­men syd­på, så var det først om af­te­nen da­gen in­den, at der blev slå­et ge­ne­relt alarm­be­red­skab. Men for­gæ­ves.

Al­le­re­de ef­ter to ti­mer

En dansk ma­skinka­non- grup­pe er klar til at yde mod­stand mod ty­sker­ne frem­ryk­ning mod Aa­ben­raa. Dan­sker­nes 20 mm ma­skinka­no­ner vi­ste sig som et ef­fek­tivt vå­ben, som øde­lag­de el­ler be­ska­di­ge­de i alt 12 pan­ser­vog­ne, be­ska­di­ge­de 3 kamp­vog­ne og øde­lag­de et ukendt an­tal mo­tor­cyk­ler i kam­pe­ne i Søn­derjyl­land. be­or­dre­de de dan­ske po­li­ti­ke­re kam­pe­ne indstil­let af frygt for et bom­bar­de­ment af Kø­ben­havn, som ty­sker­ne hav­de gjort det året in­den i Warszawa. Der gik yder­li­ge­re to ti­mer, in­den or­dren nå­e­de ud til al­le de dan­ske styr­ker.

Så den dan­ske mod­stand va­re­de i fi­re ti­mer, og der­ef­ter va­je­de ha­ge­kors­fla­get over Kø­ben­havn.

Først den 4. maj 1945 over­gav de ty­ske styr­ker sig, og Dan­mark var at­ter frit.

Fo­to: Scan­pix Kil­de: Wikipe­dia

Aa­ben­raa:

Fle­re fra det ty­ske min­dre­tal i by­en hil­ser in­va­sio­nen vel­kom­men med en ’ hei­len­de’ strakt arm.

Aa­ben­raa:

Den dan­ske mod­stand bli­ver hur­tigt ned­kæm­pet af ty­sker­ne. Her kø­rer en tung mand­skabs­vogn med en ka­non på slæb gen­nem by­en.

Pad­borg og Bre­de­vad:

Ha­der­s­lev:

Dan­ske sol­da­ter med en let pan­ser­værnska­non gør sig klar til at ta­ge kam­pen op mod de frem­ryk­ken­de ty­ske­re.

De før­ste dan­ske of­re var tre græn­se­gen­dar­mer, som blev skudt af ci­vil­klæd­te ty­ske sol­da­ter i Pad­borg. Lidt læn­ge­re nord­på ved Bre­de­vad kom det til en kort, men vold­som træfning, hvor et tysk pans­ret opkla­rings­kø­re­tøj blev uska­de­lig­gjort.

TORS­DAG 9. APRIL 2015

Ha­der­s­lev:

Ty­ske sol­da­ter sø­ger dæk­ning og gør sig klar til at ned­kæm­pe de dan­ske trop­per.

Aal­borg:

Ha­ders

Ty­ske faldskærmssoldater ka­stes ned over de to fly­ve­plad­ser i by­en. De er vig­ti­ge at ero­bre, så den ty­ske in­va­sion af Nor­ge kan støt­tes fra luf­ten. Vær­lø­se: Det dan­ske fl trop­per - var sta­tio­ne­ret nær et en­kelt blev skudt ja­ger­fly fra Luftwaf­fe ang sen ( ind­sat fo­to) og se­kon i luf­ten i et re­kog­no­se­ring blev de skudt ned af tysk Mid­del­fart og Snog­høj: Ty­ske so ter bli­ver land­sat for at sik­re Lil­le­bæ broen.

Kor Ged­ser og Mas fær­ge­hav­nen i Ge gik ned, stormed ne fort­sat­te med Sam­ti­dig ind­t­og de­de Mas­ne­dø­fo

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.