AT PÅ FI­RE TI­MER

BT - - BESÆTTELSEN 1940- 1945 - Den dan­ske pan­ser­værnsk­au­ska­de­lig­gjort, og ty­sker­ne fort­n­ord­på. ol­daælts-

slev: yve­vå­ben - den­gang Hæ­rens Fly­vepå fly­ve­plad­sen i Vær­lø­se. Al­le fly på t i brand, mens de stod på jor­den, da greb. Det lyk­ke­des løjt­nant V, Got­frednd­løjt­nant G. F. Bro­der­sen at kom­me gs­fly, men al­le­re­de i 50 me­ters høj­de ke ja­ger­fly. Beg­ge blev dræbt. rsør og Ny­borg: Fær­ge­for­bin­sen over Sto­re­bælt fal­der i ty­skers hæn­der, da der bli­ver land­sat da­ter i de to fær­ge­hav­ne. Herd har be­sæt­tel­ses­mag­ten sik­ret fri pas­sa­ge på tværs af Dan­mark.

Hels­in­gør:

Oberst Hel­ge Ben­ni­ke næg­te­de at ad­ly­de or­dren om at stop­pe kam­pen. Han valg­te at ta­ge fær­gen fra Hels­in­gør til Hels­ing­borg med et kom­pag­ni dan­ske sol­da­ter. Ober­sten tro­e­de, at ty­sker­ne og­så hav­de in­va­de­ret Sve­ri­ge, og han vil­le fort­sæt­te kam­pen der. De dan­ske sol­da­ter blev af­væb­net ved an­kom­sten. ne­dø: Den ty­ske fær­ge Meck­len­burg an­løb ed­ser tid­li­ge­re end nor­malt. Da broklap­pen e ty­ske sol­da­ter i land. En mo­tor­cy­kel­ko­lond det sam­me nord­på mod Stor­strøms­bro­en.

faldskærm­strop­per det stort set ube­ma­nort.

Kø­ben­havn:

For at for­hin­dre, at kø­ben­hav­ner­ne strøm­me­de ind i by­en, etab­le­re­de ty­sker­ne spær­rin­ger. Her hol­der spor­vogns­linje 10 i Sølv­ga­de.

Kø­ben­havn:

Fra tid­ligt om mor­ge­nen cirk­le­de ty­ske bom­be­fly over Kø­ben­havn for at læg­ge et ek­stra pres på de dan­ske po­li­ti­ke­re, som fryg­te­de, at by­en skul­le li­de sam­me gru­ful­de skæb­ne som den pol­ske ho­ved­stad Warszawa året in­den. Der blev dog ik­ke ka­stet bom­ber over Kø­ben­havn. I ste­det blev der smidt en stor mæng­de lø­be­sed­ler ned. På et ge­brok­kent dansk - tek­sten skal væ­re for­fat­tet på tysk af Adolf Hit­ler - blev de ty­ske mo­ti­ver for in­va­sio­nen rid­set op.

Kø­ben­havn:

Et af ty­sker­nes før­ste mål var Ka­stel­let. Da den gam­le fæst­ning var ind­ta­get, blev der lagt et ha­ge­kors­flag på jor­den for at mar­ke­re ero­brin­gen over for de ty­ske fly.

De fald­ne dan­ske

Hæ­ren V. Godt­fred­sen – Løjt­nant i Jyd­ske Fly­ver­af­de­ling, Vær­lø­se G. F. Bro­der­sen – Se­kond­løjt­nant i Jyd­ske Fly­ver­af­de­ling, Vær­lø­se Carl Hen­rik Vous – Ser­gent i 16. Ba­ta­l­jon ved Hok­kerup Fro­de J. M. Vester­by – Kor­net i 2. Re­gi­ment/ ka­non­kom­pag­ni ved Ha­der­s­lev Ni­els Møller Sch­midt – Me­nig i 3. Ba­ta­l­jon ved Ha­der­s­lev Bjar­ne Chri­sti­an Poul­sen – Me­nig i 4. Ba­ta­l­jon ved Bjergskov Fro­de P. K Nielsen – Me­nig i 4. Ba­ta­l­jon ved Sdr. Ho­strup Pe­der Jør­gen Andersen – Me­nig i 4. Ba­ta­l­jon ved Bre­de­vad Poul Sø­gaard – Me­nig i 4. Ba­ta­l­jon ved Bre­de­vad Carl G. Jør­gen­sen – Me­nig i 4. Ba­ta­l­jon ved Lundt­oftb­jerg O. A. Han­sen – Me­nig i 2. Re­gi­ment/ ka­non­kom­pag­ni ved Ha­der­s­lev Hans Chri­sti­an Han­sen – Me­nig i 2. Re­gi­ment/ ka­non­kom­pag­ni ved Ha­der­s­lev. Han blev mu­lig­vis skudt af en dansk na­zist el­ler en fra det ty­ske min­dre­tal Jør­gen Th. Jør­gen­sen – Me­nig i 2. Fod­folk­spio­ner­ba­ta­l­jon ved Kværs Des­u­den blev 20 sol­da­ter sår­et Græn­se­gen­dar­me­ri­et J. P. Birk – Over­gen­darm, ved vi­a­duk­ten i Pad­borg A. A. Han­sen – Over­gen­darm, ved vi­a­duk­ten i Pad­borg A. S. Al­bert­sen – Over­gen­darm, ved vi­a­duk­ten i Pad­borg Ty­ske tab 2- 3 sol­da­ter blev dræbt, mens der var 25- 30 sår­e­de.

Kl. 6 om mor­ge­nen be­slut­te­de re­ge­rin­gen og kong Chri­sti­an X at indstil­le kam­pen. Men der gik to ti­mer, in­den or­dren var nå­et ud til al­le dan­ske styr­ker. Se­ne­re på da­gen ori­en­te­re­de stats­mi­ni­ster Thor­vald Stau­ning om si­tu­a­tio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.