Da ty­sker­ne kom’

BT - - BESÆTTELSEN 1940- 1945 -

TORS­DAG 9. APRIL 2015

In­ger Thomsen var ti år gam­mel og bo­e­de på Ka­stel­let ( hen­des far var kor­degn i Ka­stelskir­ken) da ty­sker­ne be­sat­te Dan­mark 9. april 1940. Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Hvis ty­sker­nes ha­ge­kors­flag på jor­den var fol­det én gang, be­tød det, at Ka­stel­let hav­de mod­sat sig be­sæt­tel­se og der­med var ble­vet en po­ten­ti­el kamp­plads. Var fla­get fol­det helt ud, be­tød det, at dan­sker­ne hav­de lagt sig ned og ac­cep­te­ret over­mag­ten. Fo­to: Scan­pix

Ef­ter at ha­ve sprængt sig vej ind på Ka­stel­let i Kø­ben­havn, og ha­ve gen­nem­søgt be­bo­er­nes hjem, hav­de de ty­ske sol­da­ter og­så tid til at slap­pe af med et spil kort.

Den se­ne­re ge­ne­ral­ma­jor Kurt Hi­mer stu­de­rer her på Ka­stel­let kor­tet over Kø­ben­havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.