’ Nu skal I dø’

Sku­dof­fer op­le­ve­de ro­ck­er­drab på nært hold

BT - - NYHEDER - Mette Faur­holt- Sehested mela@ bt. dk

RETS­SAG

’ Nu skal I dø’. Så­dan lød den bar­ske be­sked fra den dr­ab­stil­tal­te 33- åri­ge mand, RC, se­kun­der før han skød og dræb­te Hells An­gels­ro­ck­e­ren Martin Hel­bo Axel­sen og sår­e­de 38- åri­ge TR al­vor­ligt.

Det for­kla­re­de TR, da han i går mor­ges sat­te sig i vid­nes­kran­ken i Ret­ten i Aal­borg, hvor han skul­le vid­ne i drabs­sa­gen. Der for­tal­te han i de­tal­jer, hvad han op­le­ve­de, før, un­der og ef­ter skud­de­ne faldt. Iføl­ge hans for­kla­ring rej­ste RC sig på et tids­punkt for at hen­te en då­se Mo­kai, da han hav­de druk­ket den, der stod på bor­det. Der var ik­ke fle­re i kø­le­ska­bet, og han gik der­for ud i gan­gen.

Til­ba­ge i spi­sestu­en sad Martin Hel­bo og TR, hvor de tal­te om lam­pen over spi­se­bor­det, som de godt kun­ne li­de. Plud­se­lig var RC til­ba­ge.

» Han si­ger ’ Prøv at se her. Nu skal I dø.’ Da jeg ven­der mig om, ser jeg, at han har et ge­vær. Jeg rej­ser mig op, og han rå­ber, at jeg skal sæt­te mig ned. Og så skød han, « for­kla­re­de TR fra sin plads i vid­nes­kran­ken.

RC har for­kla­ret, at han stod ved døråb­nin­gen og af­fy­re­de de to skud umid­del­bart ef­ter hin­an­den. TR kun­ne der­i­mod for­tæl­le, at der gik no­get tid mel­lem skud­de­ne, og at RC gik for­bi ko­geø­en i køk­ke­net, hvor­fra han af­fy­re­de det an­det skud, som dræb­te Martin Hel­bo Axel­sen.

» Der gik fem- syv se­kun­der mel­lem skud­de­ne, vil jeg tro, « for­kla­re­de TR.

Rin­ge­de til sin fa­mi­lie ef­ter skud

Te­le­op­lys­nin­ger, som an­kla­ger In­grid Munch Han­sen frem­lag­de un­der tirs­da­gens rets­mø­de, vi­ser, at RC i mi­nut­ter­ne ef­ter dra­bet rin­ge­de til fle­re af si­ne nær­me­ste. Det før­ste opkald var til hans far, som bag­ef­ter slog alarm til po­li­ti­et.

» Han si­ger til sin far, at for­hand­lin­ger­ne brød sam­men, og at vi hav­de tru­et hans fa­mi­lie. Jeg prø­ver at kom­me op og si­ger, at det pas­ser ik­ke. Så si­ger han ’ læg dig til at dø, dit møgs­vin’. Og så si­ger han, at ’ den ene er død, og den an­den han for­blø­der’, « for­kla­re­de TR.

TR blev ramt i an­sig­tet af det før­ste skud fra jagt­ge­væ­ret og blød­te vold­somt. Skud­det gik gen­nem hans ven­stre kind, og han kun­ne se blod og fle­re af si­ne tæn­der lig­ge på spi­sestu­ens trægulv. Mens han lå der, hør­te han RC ta­le i te­le­fon.

» Han rin­ger til sin bror og si­ger, ’ du skal ba­re vi­de, at der går 16 år, før vi ser hin­an­den’, « for­kla­re­de TR.

I en sam­ta­le med kæ­re­sten Di­a­na Den En­gels­man hør­te TR RC si­ge, at ’ det var li­ge­som at sky­de et dyr’.

TR for­kla­re­de, at bå­de han og Martin Hel­bo var ube­væb­ne­de, da de mød­te op, og at de ba­re skul­le snak­ke stil­le og ro­ligt om nog­le pen­ge, som RC hav­de snydt TR for i for­bin­del­se med no­get dan­kort­svin­del.

Un­der rets­mø­det vid­ne­de og­så fle­re af den dr­ab­stil­tal­tes nær­me­ste, blandt an­det hans far. Da han hav­de af­gi­vet sin for­kla­ring, fandt han et lil­le styk­ke pa­pir med noter frem fra sin in­der­lom­me på sin grå ha­bitjak- ke, som han be­gynd­te at læ­se op fra.

» Min rets­be­vidst­hed er sim­pelt­hen knæk­ket på grund af po­li­tiets age­ren i den her sag. RC var ban­ge og bad om hjælp, men po­li­ti­et sag­de ba­re, at han kun­ne få en dik­ta­fon i lommen, « læ­ste fa­de­ren op, før dom­me­ren af­brød ham.

SA­GEN KORT

Rets­sa­gen mod en 33- årig mand fra Ho­bro, der i ju­ni sid­ste år skød og dræb­te det 30- åri­ge med­lem af Hells An­gels, Martin Hel­bo Axel­sen ( her­over), trak ad­skil­li­ge HA- med­lem­mer til Ret­ten i Aal­borg tirs­dag. I før­ste om­gang blev de næg­tet ad­gang. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.