Stri­be­vis af fly af­lyst i Frank­rig

BT - - NYHEDER - Mat­hil­de Graversen og Rik­ke Gjøl Man­sø Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

STREJ­KE

De fran­ske fly­ve­l­e­de­re ind­led­te ons­dag mor­gen to da­ges ar­bejds­ned­læg­gel­se, og det be­tød hund­red­vis af af­ly­ste fly.

Lan­dets stør­ste fly­sel­skab, Air Fran­ce, var ho­ved­sa­ge­ligt ramt på de kor­te­re og mel­lem­lan­ge flyv­nin­ger, mens lang­di­stan­ce­flyv­nin­ger i går blev holdt i drift, rap­por­te­re­de BBC.

Lav­pris­sel­ska­bet Ry­a­nair måt­te af­ly­se me­re end 250 af­gan­ge og har fle­re aflys­nin­ger i sig­te, li­ge­som lav­pris­sel­ska­bet Ea­syjet, iføl­ge Reu­ters, af­ly­ste 118 fly­af­gan­ge.

Halv­de­len af­ly­ses

Fly­ve­l­e­der­ne pro­teste­rer over, at de­res pen­sions­al­der skal hæ­ves fra 57 til 59 år, og strej­ken ven­tes at va­re frem til i mor­gen af­ten ved mid­nat.

De fran­ske luft­fart­smyn­dig­he­der meld­te iføl­ge den fran­ske avis Le Fi­ga­ro al­le­re­de ons­dag ud, at halv­de­le­ne af fly­af­gan­ge­ne bli­ver af­lys­ti­dag.

Der er plan­lagt yder­li­ge­re strej­ker 16.- 18. april, hvil­ket fal­der sam­men med de fran­ske sko­lers for­års­fe­rie.

Pa­ris’ to luft­hav­ne, Char­les de Gaul­le og Or­ly, er sær­lig hårdt ramt af strej­ken, så hvis man skal rej­se til el­ler fra Pa­ris, må man hol­de øje med in­for­ma­tio­ner fra sit fly­sel­skab.

Og­så luft­hav­ne­ne i Bor­deaux, Ly­on, Mar­seil­le, Toulou­se, Ni­ce og Nan­tes vil iføl­ge check- in. dk bli­ve be­rørt af strej­ken.

Der var rø­de lys på af­gang­stav­len i Char­les de Gaul­le luft­havn i går, hvor en strej­ke af­ly­ste godt 40 pct. fly.

Fo­to: Epa

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.