Kar­sten Ree ramt

Mil­li­ar­dæ­ren og re­a­li­ty­stjer­nen har få­et kon­sta­te­ret blæ­re­kræft kort før bryl­lup­pet

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk

SYG­DOM

Få må­ne­der før at han står over for en at li­vets lyk­ke­lig­ste be­gi­ven­he­der, er Kar­sten Ree ble­vet ramt at en tra­ge­die.

Den 69- åri­ge mil­li­ar­dær har få­et kon­sta­te­ret kræft. Det be­kræf­ter han over­for BT. Hans for­lo­ve­de, den 44- åri­ge mo­del Jan­ni Christensen, op­ly­ser til Ek­stra Bla­det, at Kar­sten Ree er ramt af blæ­re­kræft og er i be­hand­ling.

» Jeg har det selv­føl­ge­lig ik­ke godt, vi er rig­tig ke­de af det, « ly­der det fra Jan­ni Christensen, der dog kan glæ­de sig over, at kræf­ten ef­ter alt at døm­me ik­ke har spredt sig.

Er­hvervs­man­den øn­sker ik­ke at kom­men­te­re nær­me­re om sin syg­dom og øn­sker ro om­kring sig, mens han går gen­nem den svæ­re tid.

Uæn­dre­de bryl­lupspla­ner

Han vil dog ger­ne un­der­stre­ge, at di­ag­no­sen ik­ke kom­mer til at be­ty­de æn­drin­ger i par­rets bryl­lupspla­ner.

» Bryl­lup­pet bli­ver in­den for et halvt år, med­min­dre gud­fa­der spæn­der ben, « for­tæl­ler Ree til BT.

Han reg­ner med, at den sto­re dag kom­mer til at fo­re­gå i Dan­mark, men de fle­ste an­dre de­tal­jer er ik­ke be­slut­tet end­nu:

» Vi går og ar­bej­der med det, men det er ik­ke fast­lagt end­nu. Vi ved ik­ke, om det skal væ­re ro­ligt el­ler hvad det skal væ­re, « for­tæl­ler han om bryl­lup­pet, der bli­ver bå­de hans og Jan­ni Chri­sten­sens an­det af slagsen.

Fri­e­de for åben skærm

Ree fri­e­de til ’ Od­dset- Jan­ni’ for rul­len­de ka­me­ra­er for en må­ned si­den, mens de fil­me­de nye af­snit til de­res re­a­li­ty­se­rie ’ Jan­ni og Kar­sten – på fri fod’ i Afri­ka. Det fest­li­ge par, der blev kå­ret til ’ Årets Re­a­li­ty­par’ sid­ste år, har væ­ret kæ­re­ster i halvan­det år og bor sam­men i en stor vil­la i Ved­bæk nord for Kø­ben­havn.

Gen­nem he­le de­res for­hold fra­nar­ret en æl­dre mand en mil­li­on kro­ner. Hun end­te med kun at af­so­ne syv en halv må­ned og blev løsladt i ef­ter­å­ret. Kort in­den var hen­des kæ­re­ste ble­vet sig­tet i en sag om men­ne­skes­mug­ling. Han er si­den­hen ble­vet ren­set i sa­gen.

Fik styr på ar­ve­for­hol­de­ne

Tid­li­ge­re i år med­vir­ke­de han i DR- pro­gram­met ’ Vir­ke­lig­he­dens ar­vin­ger’, hvor han be­skrev, hvor­dan en blod­prop i hjer­nen fik ham til at få styr på ar­ve­for­hol­de­ne i sit for­ret­nings­im­pe­ri­um. Han be­skrev, hvor­dan han ik­ke øn­ske­de at ef­ter­la­de et ’ be­svær­ligt bo’. Der­for fik han hol­det om­kring sig til at la­ve en juri­disk kon­struk­tion, der sik­rer at hans fi­re børn ar­ver Ree- dy­na­sti­et. Det er sket ved at op­de­le for­ret­nin­gen i fle­re sel­ska­ber. Kar­sten Ree er især kendt som den tid­li­ge­re ejer af Den Blå Avis, som han solg­te til ame­ri­kan­ske eBay i 2008. Iføl­ge Bu­si­ness er han god for 1,3 mia. kro­ner, hvil­ket pla­ce­rer ham på en 69. plads på li­sten over Dan­marks ri­ge­ste.

TORS­DAG 9. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.